Open navigation

Luật 01/2023/L-CTN ngày 19/01/2023 Lệnh công bố Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023

CHỦ TỊCH NƯỚC
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2023/L-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

 LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT

CHỦ TỊCH
 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

NAY CÔNG BỐ:

Luật Khám bệnh, chữa bnh

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường ln thứ 2 thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023./.

 

 

QUYỀN CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
 VIỆT NAM

Võ Thị Ánh Xuân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.