Open navigation

Công văn 1887/BCT-TTTN ngày 13/04/2022 Cung cấp thông tin sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1887/BCT-TTTN

V/v cung cấp thông tin các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi:

- Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam;
- Hiệp hội Phát triển chợ Việt Nam;
 - Các doanh nghiệp kinh doanh, phân phối thực phẩm.

Theo cảnh báo từ một số cơ quan quản lý an toàn thực phẩm quốc tế và của Công ty Ferrero, một số sản phẩm kẹo Socola nhãn hiệu Kinder của Công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm khuẩn Samonella spp và hiện đang được nhà sản xuất thông báo thu hồi. Danh sách các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm tại Phụ lục kèm theo.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương đề nghị Quý Đơn vị phối hợp cung cấp thông tin nêu trên tới các nhà cung cấp, kinh doanh, phân phối sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm tại Phụ lục kèm theo để thu hồi theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn thực phẩm và không bán các sản phẩm đó đến khi có thông báo mới của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương gửi Quý Đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
- TTr. Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố (để p/h);
- Vụ KHCN;
 - Lưu; VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG
TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Lê Việt Nga

 

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.