Open navigation

Công văn 2346/BTC-ĐT ngày 10/03/2022 Hướng dẫn báo cáo tình hình giải ngân hằng Quý xác định nhu cầu giải ngân Quý tiếp theo theo quy định tại Nghị quyết 11_2022_NQ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2346/BTC-ĐT

V/v hướng dẫn báo cáo tình hình giải ngân hng Quý, xác định nhu cầu giải ngân Quý tiếp theo theo quy định tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác  trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình đã quy định: Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương định kỳ hằng Quý, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ đu tư tính đến thời điểm báo cáo và tng hợp nhu cu giải ngân vn trong Quý tiếp theo gửi Bộ tài chính để lập kế hoạch huy động vốn sát với thực tế, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đ đôn đốc, thúc đy giải ngân vốn đầu tư công”.

Hiện nay, việc báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch hàng năm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.

Thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP của Chính phủ, để có căn cứ xây dựng kế hoạch huy động vốn sát với tiến độ triển khai các dự án đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, khi thực hiện việc Báo cáo kết quả thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch hằng tháng (theo Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính), báo cáo bổ sung một số nội dung như sau:

(1) Nhu cầu giải ngân Quý tiếp theo.

(2) Báo cáo các nhiệm vụ, công việc trọng tâm cần triển khai trong Quý tiếp theo.

(Biu Báo cáo kết qu thanh toán vn đầu tư công kèm theo)

Thời hạn báo cáo: trước ngày 15 của tháng cuối mỗi Quý.

Phương thức gửi và nhận báo cáo được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - TTg CP, Phó TTg Lê Minh Khái (để b/c);

- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước;
- Cục QLN và TCĐN; Vụ NSNN;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Tạ Anh Tuấn

 

 

[FILE ĐÍNH KÈM TRONG VĂN BẢN]

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.