Open navigation

Thông tư 06/2023/TT-BCT ngày 23/03/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan tổ chức thuộc ngành lĩnh vực công

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2023/TT-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

 THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGÀNH, LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương từ Trung ương đến địa phương trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công chức trong các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương từ Trung ương đến địa phương, gồm:

a) Cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực công thương (sau đây viết tắt là quản lý nhà nước về công thương).

b) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương.

c) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương.

d) Tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Nguyên tắc, căn cứ xác định vị trí việc làm

1. Nguyên tắc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương

a) Đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 0tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

b) Mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi cụ thể và gắn với ngạch công chức.

2. Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương

Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Điều 4. Danh mục vị trí việc làm

1. Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về công thương quy định tại Phụ lục IA Thông tư này.

2. Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương quy định tại Phụ lục IB Thông tư này.

3. Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công thương quy định tại Phụ lục IC Thông tư này.

Điều 5. Bản mô tả công việc, khung năng lực

1. Bản mô tả công việc của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương gồm các nội dung:

a) Tên vị trí việc làm;

b) Mục tiêu vị trí việc làm;

c) Các công việc và tiêu chí đánh giá;

d) Các mối quan hệ trong công việc;

đ) Phạm vi quyền hạn;

2. Khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương gồm các nội dung:

a) Yêu cầu về trình độ, gồm: Trình độ đào tạo, bồi dưỡng, chứng chỉ; kinh nghiệm công tác; phẩm chất cá nhân; các yêu cầu khác theo vị trí việc làm.

b) Các năng lực, gồm: Nhổm năng lực chung; nhóm năng lực chuyên môn; nhóm năng lực quản lý.

c) Khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương phải phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức hiện hành. Cấp độ của từng nhóm năng lực thực hiện theo các Phụ lục IIA, IIB và IIC Thông tư này.

3. Bản mô tả công việc, khung năng lực của các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương thực hiện theo Phụ lục III Thông tư này. Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực công thương xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực cụ thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức và bản mô tả công việc, khung năng lực tại Phụ lục III, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2023.

2. Các cơ quan, tổ chức nêu tại Điều 2 căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức gửi cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này được thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với công Chức hiện đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định tại Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Công Thương để hướng dẫn hoặc xem xét, giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Các Lãnh đạo Bộ; các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Chính phủ; Website Bộ Công Thương;
- Công báo;
 - Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng DiênPHỤ LỤC IA

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ GIÚP BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BCT ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tương ứng

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý thương mại trong nước

Chuyên viên cao cấp

2

Chuyên viên chính về quản lý thương mại trong nước

Chuyên viên chính

3

Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước

Chuyên viên

4

Chuyên viên cao cấp về quản lý thương mại quốc tế

Chuyên viên cao cấp

5

Chuyên viên chính về quản lý thương mại quốc tế

Chuyên viên chính

6

Chuyên viên về quản lý thương mại quốc tế

Chuyên viên

7

Chuyên viên cao cấp về quản lý công nghiệp

Chuyên viên cao cấp

8

Chuyên viên chính về quản lý công nghiệp

Chuyên viên chính

9

Chuyên viên về quản lý công nghiệp

Chuyên viên

10

Chuyên viên cao cấp về quản lý năng lượng

Chuyên viên cao cấp

11

Chuyên viên chính về quản lý năng lượng

Chuyên viên chính

12

Chuyên viên về quản lý năng lượng

Chuyên viên

13

Chuyên viên cao cấp về quản lý hoá chất

Chuyên viên cao cấp

14

Chuyên viên chính về quản lý hoá chất

Chuyên viên chính

15

Chuyên viên về quản lý hoá chất

Chuyên viên

16

Chuyên viên cao cấp về quản lý cạnh tranh

Chuyên viên cao cấp

17

Chuyên viên chính về quản lý cạnh tranh

Chuyên viên chính

18

Chuyên viên về quản lý cạnh tranh

Chuyên viên

19

Chuyên viên cao cấp về hội nhập kinh tế quốc tế

Chuyên viên cao cấp

20

Chuyên viên chính về hội nhập kinh tế quốc tế

Chuyên viên chính

21

Chuyên viên về hội nhập kinh tế quốc tế

Chuyên viên

22

Kiểm soát viên cao cấp về quản lý thị trường

Kiểm soát viên cao cấp thị trường

23

Kiểm soát viên chính về quản lý thị trường

Kiểm soát viên chính thị trường

24

Kiểm soát viên về quản lý thị trường

Kiểm soát viên thị trường

25

Kiểm soát viên trung cấp về quản lý thị trường

Kiểm soát viên trung cấp thị trườngPHỤ LỤC IB

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THAM MƯU, GIÚP ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BCT ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tương ứng

1

Chuyên viên chính về quản lý thương mại trong nước

Chuyên viên chính

2

Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước

Chuyên viên

3

Chuyên viên chính về quản lý thương mại quốc tế

Chuyên viên chính

4

Chuyên viên về quản lý thương mại quốc tế

Chuyên viên

5

Chuyên viên chính về quản lý công nghiệp

Chuyên viên chính

6

Chuyên viên về quản lý công nghiệp

Chuyên viên

7

Chuyên viên chính về quản lý năng lượng

Chuyên viên chính

8

Chuyên viên về quản lý năng lượng

Chuyên viên

9

Chuyên viên chính về quản lý cạnh tranh

Chuyên viên chính

10

Chuyên viên về quản lý cạnh tranh

Chuyên viên

11

Chuyên viên chính về quản lý hoá chất

Chuyên viên chính

12

Chuyên viên về quản lý hoá chất

Chuyên viên

13

Chuyên viên chính về hội nhập kinh tế quốc tế

Chuyên viên chính

14

Chuyên viên về hội nhập kinh tế quốc tế

Chuyên viênPHỤ LỤC IC

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG THƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THAM MƯU, GIÚP ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BCT ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tương ứng

1

Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước

Chuyên viên

2

Chuyên viên về quản lý công nghiệp

Chuyên viênPHỤ LỤC IIA

CÁC CẤP ĐỘ CỦA NĂNG LỰC CHUNG DÙNG CHO CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BCT ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Cô
ng Thương)

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

Đạo đức và bản lĩnh

Tổ chức thực hiện công việc

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Giao tiếp ứng xử

Quan hệ phối hợp

Sử dụng công nghệ thông tin

Sử dụng ngoại ngữ

5

Tạo dựng văn hóa dẫn dắt việc thực hiện đạo đức và bản lĩnh.

Đưa ra các định hướng chiến lược.

Phân tích, đánh giá, phản biện, hoạch định chính sách.

Dám đối mặt với tình huống giao tiếp khó khăn nhất. Bình tĩnh, tự tin trình bày các vấn đề phức tạp và nhạy cảm nhất cho người khác.

Thiết lập các định hướng quan hệ đối tác chiến lược.

Am hiểu sâu và có kiến thức chuyên ngành CNTT.

Hoạt động độc lập với một độ chính xác cao trong nhiều chủ đề đa dạng và trong đa phần các hoàn cảnh mà không có chuẩn bị trước.

4

Chủ động, trách nhiệm cao với công việc; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

Nhận biết trước và thích ứng với yêu cầu mới của công việc; phát huy nguồn lực bên trong và bên ngoài để có giải pháp đảm bảo chất lượng công việc.

Hiểu biết, đánh giá được về vai trò, tác động của chính sách đến xã hội.

Tự tin giao tiếp trong tình huống khó khăn. Khả năng thuyết trình mạch lạc các vấn đề phức tạp với các đối tượng khác nhau.

Thiết lập mạng lưới quan hệ ở nhiều cấp độ.

Am hiểu về CNTT và sử dụng được nhiều công cụ ở trình độ cao.

Hoạt động độc lập trong nhiều môi trường học thuật và công việc bằng ngoại ngữ, dù ở phạm vi sắc thái và độ chính xác hạn chế.

3

Trách nhiệm cao với công việc được giao, gương mẫu trong thực hiện.

Đề xuất điều chỉnh thủ tục, quy trình làm việc ... kịp thời để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cơ quan, địa phương.

Phân tích, đánh giá, đề xuất chính sách phù hợp với chiến lược, định hướng dài hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Có thể vận dụng năng lực lúc khó khăn, dù đôi khi vẫn cần người khác chỉ dẫn.

Tìm kiếm cơ hội xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ.

Hiểu biết cơ bản về CNTT và sử dụng một số phần mềm nâng cao, quản trị cơ sở dữ liệu.

Làm việc với báo cáo đơn giản về những chủ đề quen thuộc và soạn thảo đơn giản về các chủ đề trong lĩnh vực.

2

Tự nhận trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện.

Linh hoạt trong tổ chức thực hiện công việc nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng đã thống nhất.

Nắm vững các quy định và vai trò, tác động của văn bản hành chính, văn bản của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật.

Có thể vận dụng năng lực trong các tình huống giao tiếp có độ khó vừa phải, vẫn cần có sự hỗ trợ và hướng dẫn từ người khác.

Thiết lập được mạng lưới quan hệ tốt trong nội bộ.

Hiểu biết cơ bản về máy tính và sử dụng một số phần mềm nâng cao.

Nắm vững những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ và có thể truyền đạt những nhu cầu đơn giản và cơ bản.

1

Trách nhiệm với công việc được giao, chuẩn mực trong thực hiện.

Tổ chức thực hiện công việc theo tiêu chuẩn chất lượng, quy trình có sẵn.

Nắm được các quy định về văn bản hành chính, văn bản của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật áp dụng vào công việc chuyên môn.

Chỉ có khả năng vận dụng tình huống cơ bản và vẫn cần rất nhiều sự chỉ dẫn từ người khác.

Tạo mối quan hệ tốt, chủ động phối hợp với đồng nghiệp trong công việc.

Hiểu biết và sử dụng máy tính và một số phần mềm cơ bản.

Giao tiếp, tương tác cơ bản, đơn giản.PHỤ LỤC IIB

CÁC CẤP ĐỘ CỦA NĂNG LỰC QUẢN LÝ DÙNG CHO CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BCT ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Cấp độ

Nhóm năng lực quản lý

Tư duy chiến lược

Quản lý sự thay đổi

Ra quyết định

Quản lý nguồn lực

Phát triển công chức

5

Định hướng xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển dài hạn cho cơ quan, đơn vị/ ngành, lĩnh vực/ địa phương.

Chủ động chuẩn bị và tiến hành những thay đổi, cải tổ cơ bản trong cơ quan, đơn vị.

Ra quyết định có ảnh hưởng lớn đến uy tín, hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Huy động nguồn lực trong và ngoài cơ quan, đơn vị, lĩnh vực phụ trách

Tạo môi trường phát triển, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm.

4

Xây dựng định hướng mục tiêu của phòng/ tổ/ nhóm, lĩnh vực phụ trách, góp phần xây dựng chiến lược tổng thể.

Chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi trong các lĩnh vực/ phòng/ nhóm phụ trách.

Ra quyết định phức tạp, thuộc phòng/ tổ/ nhóm, lĩnh vực phụ trách.

Quản lý, phát huy được nguồn lực của phòng/ tổ/ nhóm, lĩnh vực phụ trách.

Tạo cơ hội cho công chức ở vị trí việc làm có ngạch thấp hơn được phát triển và thể hiện bản thân.

3

Xây dựng được mục tiêu, định hướng dịch vụ cho mảng lĩnh vực phụ trách.

Chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi trong mảng lĩnh vực phụ trách.

Ra quyết định phức tạp thuộc mảng lĩnh vực phụ trách.

Quản lý, phát huy được nguồn lực trong mảng lĩnh vực phụ trách.

Thúc đẩy công chức ở vị trí việc làm có ngạch thấp hơn học tập liên tục và phát triển cho công chức.

2

Xây dựng được mục tiêu, kế hoạch công việc cho nhóm/ bộ phận.

Chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi cho nhóm/ bộ phận.

Ra quyết định thể hiện được các nguyên tắc thuộc nhóm/ bộ phận.

Phát huy được nguồn lực trong nhóm/ bộ phận.

Hỗ trợ công chức ở vị trí việc làm có ngạch thấp hơn trong việc phát triển, hoàn thiện bản thân.

1

Xác định được mục tiêu, kế hoạch công việc cho bản thân.

Chủ động chuẩn bị và thực hiện tiến trình thay đổi trong công việc.

Ra quyết định dựa theo nguyên tắc, quy trình có sẵn thuộc mảng công việc phụ trách.

Tổ chức thực hiện công việc tiết kiệm, hiệu quả.

Chia sẻ kiến thức, chuyên môn với người khác.PHỤ LỤC IIC

CÁC CẤP ĐỘ CỦA NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN DÙNG CHO CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BCT ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Cấp độ

Nhóm năng lực chuyên môn

Khả năng xây dựng văn bản

Khả năng hướng dẫn thực hiện

Khả năng kiểm tra thực hiện

Khả năng thẩm định đề án

Khả năng phối hợp thực hiện

5

Chủ trì xây dựng các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương; các chủ trương, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch.

- Chủ trì xây dựng hướng dẫn triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương; các chủ trương, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, lãnh thổ.

- Chủ trì giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong ngành.

Chủ trì tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, phân tích đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương; các chủ trương, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, lãnh thổ; đề xuất chủ trương, biện pháp chấn chỉnh.

Chủ trì thẩm định văn bản, đề án lớn và mang tính tổng hợp cao của Bộ, ngành.

Chủ trì phối hợp chặt chẽ với các tổ chức liên quan ở trung ương và địa phương trong xây dựng các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương.

4

- Tham gia xây dựng các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương; các chủ trương, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch.

- Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương: quyết định, chỉ thị, kế hoạch, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản khác.

- Chủ trì xây dựng các văn bản quản lý thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND cấp tỉnh: nghị quyết quyết định, chỉ thị và các văn bản khác.

- Tham gia hướng dẫn triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương; các chủ trương, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, lãnh thổ.

- Chủ trì hướng dẫn triển khai các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh.

- Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân.

Tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, phân tích đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương; các chủ trương, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, lãnh thổ hoặc các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh; đề xuất chủ trương, biện pháp chấn chỉnh

Tham gia thẩm định đề tài, đề án, công trình cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ.

Tham gia phối hợp với các tổ chức liên quan ở trung ương và địa phương trong xây dựng các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương.

3

- Tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh.

- Soạn thảo quy định cụ thể, văn bản triển khai thực hiện chỉ thị, quyết định, kế hoạch của Bộ Công Thương hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh theo nhiệm vụ được phân công.

Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân

Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình về kết quả thực hiện chỉ thị, quyết định, kế hoạch của Bộ Công Thương hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh; đề xuất chủ trương và biện pháp chấn chỉnh.

Tham gia thẩm định đề tài, đề án, công trình cấp bộ hoặc đề án, văn bản trình HĐND, UBND cấp tỉnh.

Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thuộc chuyên môn nghiệp vụ.

2

Soạn thảo quy định cụ thể, văn bản triển khai thực hiện chỉ thị, quyết định, kế hoạch của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo nhiệm vụ được phân công.

Phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân.

Theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình về kết quả thực hiện chỉ thị, quyết định, kế hoạch HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện về lĩnh vực được phân công, đề xuất chủ trương và biện pháp chấn chỉnh.

Thẩm định các đề tài, đề án, công trình trình HĐND, UBND cấp huyện.

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, phối hợp với các công chức khác triển khai công việc đúng thẩm quyền được giao.

 PHỤ LỤC III

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BCT ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tên VTVL: Chuyên viên cao cấp về quản lý thương mại trong nước

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(Địa chỉ trụ sở cơ quan)

Quy trình công việc liên quan:

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

1- Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Chủ trì tham mưu, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý thương mại trong nước; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quản lý thương mại trong nước.

2- Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Mảng công việc

Công việc cụ thể

 

2.1

Tham mưu xây dựng văn bản

Chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật1, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương về quản lý thương mại trong nước2.

Các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực quản lý thương mại trong nước được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

2.2

Hướng dẫn

Chủ trì xây dựng hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương về quản lý thương mại trong nước.

Văn bản và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ được xây dựng theo đúng nội dung quy định; được cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hoàn thành công việc giảng dạy.

2.3

Kiểm tra

Chủ trì tổ chức kiểm tra, phân tích đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương về quản lý thương mại trong nước, đề xuất chủ trương, biện pháp chấn chỉnh.

Có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý.

2.4

Thẩm định các đề án công tác và nghiệp vụ liên quan

Tổ chức thẩm định các đề án, dự án, chương trình mục tiêu, công trình cấp tỉnh, cấp bộ, cấp nhà nước về quản lý thương mại trong nước theo phân công.

Có báo cáo thẩm định kết quả đề án chính xác kịp thời, đánh giá tính khả thi và hiệu quả đề án.

2.5

Nghiên cứu xây dựng các đề án cấp bộ, cấp nhà nước về lĩnh vực quản lý thương mại trong nước

Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các công trình, xây dựng các đề án cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ (ban, ngành), cấp nhà nước.

Đề án đã xây dựng được thông qua, nghiệm thu và áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả.

2.6

Phối hợp thực hiện

Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương trong công tác quản lý thương mại trong nước.

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác được phát huy hiệu quả cao.

2.7

Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp

1. Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

2. Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

3. Phối hợp thực hiện công việc với các thành viên trong đơn vị.

Hoạt động của đơn vị (liên quan đến lĩnh vực công tác được giao) nhịp nhàng, đúng tiến độ.

2.8

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

2.9

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

3. Các mối quan hệ trong công việc 

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

• Thủ trưởng đơn vị.

• Công chức được phân công cùng mảng công tác.

• Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong Bộ, tỉnh/ thành phố.

3.2- Bên ngoài

Ban, bộ, ngành, địa phương có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Ban của Đảng, Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

• Tham gia các cuộc họp có liên quan.

• Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

• Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

UBND tỉnh và các Sở Công Thương địa phương.

Các Hiệp hội, Hội, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan.

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc.

• Phối hợp xây dựng các văn bản quản lý của cơ quan và hướng dẫn việc thực hiện.

• Phối hợp triển khai các nhiệm vụ về công tác quản lý hoạt động thương mại trong nước.

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

4.2

Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

4.3

Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

4.5

Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của thủ trưởng.

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, tài chính, ngoại ngữ, ngoại giao hoặc chuyên ngành khác phù hợp với ngành, lĩnh vực công thương.

• Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

• Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương dương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

• Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

• Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

• Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

• Đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh về quản lý thương mại trong nước mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

• Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế làm việc của cơ quan.

• Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể.

• Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

• Điềm tĩnh, cẩn thận.

• Khả năng đoàn kết nội bộ.

Các yêu cầu khác

• Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của vụ, đơn vị.

• Thành thạo và làm chủ các kỹ năng soạn thảo, thuyết trình, bảo vệ và tổ chức thực hiện để xây dựng và triển khai các dự án, đề án, chương trình liên quan đến công tác quản lý thương mại trong nước.

• Có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và đề xuất được các phương pháp để hoàn thiện hoặc giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra thuộc phạm vi quản lý thương mại trong nước.

• Có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thương mại trong nước.

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

• Đạo đức và bản lĩnh

5

• Tổ chức thực hiện công việc

5

• Kỹ thuật soạn thảo văn bản

5

• Giao tiếp ứng xử

5

• Quan hệ phối hợp

5

• Sử dụng công nghệ thông tin

3

• Sử dụng ngoại ngữ

4

Nhóm năng lực chuyên môn

• Khả năng xây dựng văn bản

5

• Khả năng hướng dẫn thực hiện

5

• Khả năng kiểm tra thực hiện

5

• Khả năng thẩm định

5

• Khả năng phối hợp thực hiện

5

Nhóm năng lực quản lý

• Tư duy chiến lược

4

• Quản lý sự thay đổi

4

• Ra quyết định

4

• Quản lý nguồn lực

4

• Phát triển công chức

4

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

__________________________

1 Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư và các văn bản khác.

2 Quản lý nhà nước về lĩnh vực: thương mại và thị trường trong nước (bao gồm cả thương mại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng dân tộc); xúc tiến thương mại; thương mại điện tử, kinh tế số và chuyển đổi số ngành công thương; tổng hợp chung tình hình phát triển thương mại của các địa phương trên cả nước và các hoạt động quản lý trong lĩnh vực thương mại ở địa phương được phân cấp quản lý theo quy định của pháp luật.BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tên VTVL: Chuyên viên chính về quản lý thương mại trong nước

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(Địa chỉ trụ sở cơ quan)

Quy trình công việc liên quan:

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

1- Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quản lý thương mại trong nước; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2- Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Mảng công việc

Công việc cụ thể

 

2.1

Tham gia xây dựng văn bản

1- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương về quản lý thương mại trong nước1

2- Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền ban hành2 của Bộ Công Thương về quản lý thương mại trong nước.

Hoặc:

3- Tham gia xây dựng các văn bản quản lý thuộc thẩm quyền ban hành3 của HĐND, UBND cấp tỉnh về quản lý thương mại trong nước.

1- Các văn bản tham gia về lĩnh vực quản lý thương mại trong nước được Tổ biên tập hoặc người chủ trì soạn thảo thông qua, đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng.

2- Các dự thảo văn bản được phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2.2

Hướng dẫn

1 - Tham gia hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương (hoặc nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh) về quản lý thương mại trong nước.

2- Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thương mại trong nước cho công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân.

1- Nội dung tham gia xây dựng được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

2- Được cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hoàn thành công việc giảng dạy.

2.3

Kiểm tra

Tổ chức kiểm tra, phân tích đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương (hoặc nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh) về quản lý thương mại trong nước, đề xuất chủ trương, biện pháp chấn chỉnh.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời; đúng kế hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt xử lý.

2.4

Thẩm định đề án có liên quan

Tham gia thẩm định các đề tài, đề án, công trình cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực quản lý thương mại trong nước.

Hoặc tham gia thẩm định các đề án, văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công trước khi trình HĐND, UBND cấp tỉnh.

Phần nội dung tham gia thẩm định được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao.

2.5

Nghiên cứu xây dựng các đề tài, đề án của lĩnh vực quản lý thương mại trong nước

Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu đề tài, đề án về quản lý nghiệp vụ, cải tiến nội dung và nâng cao hiệu quả phương pháp quản lý thương mại trong nước.

Đề tài, đề án đã xây dựng được thông qua, nghiệm thu và áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả.

2.6

Thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ

1- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của lĩnh vực quản lý thương mại trong nước trên phạm vi cả nước, bao gồm các lĩnh vực: thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển ngành công thương và thương hiệu; thương mại điện tử và kinh tế số.

Hoặc: (cấp tỉnh)

1- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của lĩnh vực quản lý thương mại trong nước trên phạm vi tỉnh, bao gồm các lĩnh vực: thị trường trong nước: xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới (đối với các tỉnh có biên giới); thương mại điện tử và kinh tế số; xúc tiến thương mại; phòng vệ thương mại.

2- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác của lĩnh vực quản lý thương mại trong nước theo phân công.

Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc.

2.7

Phối hợp thực hiện trong công tác quản lý thương mại trong nước

Phối hợp với các đơn vị trong Bộ; với các cơ quan tổ chức ở Trung ương và địa phương trong công tác quản lý thương mại trong nước.

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

2.8

Thực hiện chế độ hội họp

Được tham dự các cuộc họp liên quan đến công tác theo phân công.

Dự họp đúng thành phần, thời gian, địa điểm quy định.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của tổ chức và được thực hiện theo đúng tiến độ.

Dự họp đúng thành phần, thời gian, địa điểm quy định.

2.9

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của tổ chức và được thực hiện theo đúng tiến độ.

2.10

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

3. Các mối quan hệ trong công việc 

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

• Thủ trưởng đơn vị.

• Công chức được phân công cùng mảng công tác.

• Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong Bộ, tỉnh/ thành phố, quận/ huyện.

3.2- Bên ngoài

Ban, bộ, ngành, địa phương có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Ban của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

• Tham gia các cuộc họp có liên quan.

• Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

• Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

• Phối hợp triển khai các nhiệm vụ về công tác quản lý thương mại trong nước, hợp tác quốc tế.

UBND và Sở Công Thương các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND và Phòng Kinh tế các quận/ huyện.

Các Hiệp hội, Hội, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan.

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc.

• Phối hợp xây dựng các văn bản quản lý của cơ quan và hướng dẫn việc thực hiện.

• Phối hợp triển khai các nhiệm vụ về công tác quản lý thương mại trong nước.

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

4.2

Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan.

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, tài chính, ngoại ngữ, ngoại giao hoặc chuyên ngành khác phù hợp với ngành, lĩnh vực công thương.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

• Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

• Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

• Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

• Có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

• Đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên về quản lý thương mại trong nước mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

• Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định và quy chế làm việc của cơ quan.

• Trách nhiệm cao với công việc với tập thể.

• Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

• Điềm tĩnh, cẩn thận.

• Khả năng đoàn kết nội bộ.

Các yêu cầu khác

• Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

• Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

• Nắm được tình hình và xu thế phát triển hoạt động xuất nhập khẩu và xúc tiến thương mại trong nước và thế giới; tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý.

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

• Đạo đức và bản lĩnh

4

• Tổ chức thực hiện công việc

4

• Kỹ thuật soạn thảo văn bản

4

• Giao tiếp ứng xử

4

• Quan hệ phối hợp

4

• Sử dụng công nghệ thông tin

3

• Sử dụng ngoại ngữ

3

Nhóm năng lực chuyên môn

• Khả năng xây dựng văn bản

4

• Khả năng hướng dẫn thực hiện

4

• Khả năng kiểm tra thực hiện

4

• Khả năng thẩm định đề án

4

• Khả năng phối hợp thực hiện

4

Nhóm năng lực quản lý

• Tư duy chiến lược

3

• Quản lý sự thay đổi

3

• Ra quyết định

3

• Quản lý nguồn lực

3

• Phát triển công chức

3

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

__________________________

1 Quản lý nhà nước về lĩnh vực: thương mại và thị trường trong nước (bao gồm cả thương mại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng dân tộc); xúc tiến thương mại; thương mại điện tử, kinh tế số và chuyển đổi số ngành công thương; tổng hợp chung tình hình phát triển thương mại của các địa phương trên cả nước và các hoạt động quản lý trong lĩnh vực thương mại ở địa phương được phân cấp quản lý theo quy định của pháp luật.

2 Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch và các văn bản khác.

3 Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị các văn bản khác.BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tên VTVL: Chuyên viên về quản lý thương mại trong nước

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(Địa chỉ trụ sở cơ quan)

Quy trình công việc liên quan:

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

1- Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách về quản lý thương mại trong nước; trực tiếp thực thi các nhiệm vụ chuyên môn theo mảng công việc được phân công.

2- Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Mảng công việc

Công việc cụ thể

 

2.1

Xây dựng văn bản

1- Tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương, (hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện) về quản lý thương mại trong nước1.

2- Soạn thảo quy định cụ thể, văn bản triển khai thực hiện chỉ thị, quyết định, kế hoạch của Bộ Công Thương, (hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện) về quản lý thương mại trong nước theo nhiệm vụ được phân công.

Các quy định, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý thương mại trong nước được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

2.2

Hướng dẫn

1- Hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị liên quan được phân công theo dõi.

2- Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức và người dân có liên quan.

Truyền đạt được các nội dung về nghiệp vụ để các đơn vị, công chức và người dân liên quan thực hiện công việc chính xác, kịp thời.

2.3

Kiểm tra

Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình về kết quả thực hiện chỉ thị, quyết định, kế hoạch của Bộ Công Thương, (hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện) về quản lý thương mại trong nước trong lĩnh vực được phân công, đề xuất chủ trương và biện pháp chấn chỉnh.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời; đúng kế hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý.

2.4

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể

1- Phối hợp các đơn vị liên quan và công chức khác triển khai hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về quản lý thương mại trong nước trên phạm vi cả nước theo phân công, bao gồm các lĩnh vực: thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử và kinh tế số.

Hoặc: (cấp tỉnh)

1- Phối hợp các đơn vị liên quan và công chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của lĩnh vực quản lý thương mại trong nước trên phạm vi tỉnh, bao gồm các lĩnh vực: thị trường trong nước; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới (đối với các tỉnh có biên giới); thương mại điện tử và kinh tế số; xúc tiến thương mại; phòng vệ thương mại.

Hoặc: (cấp huyện)

1- Thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc lĩnh vực quản lý thương mại trong nước (xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) trên địa bàn quận/ huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

2- Tổng hợp tình hình, tiến hành phân tích tổng kết, đánh giá hiệu quả công việc và báo cáo cấp trên.

3- Tham gia phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác của công tác quản lý thương mại trong nước theo phân công.

1- Đảm bảo theo đúng quy định đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

2- Thực hiện theo yêu cầu kế hoạch công tác.

2.5

Phối hợp công tác

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và phối hợp với các công chức khác triển khai công việc, làm đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

2.6

Thực hiện chế độ hội họp

Được tham dự các cuộc họp liên quan đến công tác theo phân công.

Tiếp thu, trao đổi thông tin triển khai thực hiện theo kết luận cuộc họp.

2.7

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của đơn vị và được thực hiện theo đúng tiến độ.

2.8

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

3. Các mối quan hệ trong công việc 

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

• Thủ trưởng đơn vị.

• Công chức được phân công cùng mảng công tác.

• Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong Bộ, tỉnh/ thành phố, quận/ huyện.

3.2- Bên ngoài

Ban, bộ, ngành, địa phương có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Ban của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

• Tham gia các cuộc họp có liên quan.

• Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

• Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

UBND và Sở Công Thương các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND và Phòng Kinh tế các quận/ huyện.

Các Hiệp hội, Hội, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan.

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc.

• Phối hợp xây dựng các văn bản quản lý của cơ quan và hướng dẫn việc thực hiện.

• Phối hợp triển khai các công việc.

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

4.2

Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong công tác quản lý thương mại trong nước.

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan.

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, tài chính, ngoại ngữ, ngoại giao hoặc chuyên ngành khác phù hợp với ngành, lĩnh vực công thương.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

• Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

• Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

• Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Phẩm chất cá nhân

• Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

• Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt.

• Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

• Điềm tĩnh, cẩn thận.

• Khả năng đoàn kết nội bộ.

Các yêu cầu khác

• Có khả năng, đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.

• Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về lĩnh vực xuất nhập khẩu và xúc tiến thương mại.

• Có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu.

• Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý thương mại trong nước.

• Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

• Am hiểu thực tiễn, kinh tế - xã hội về công tác quản lý thương mại trong nước.

• Nắm được xu hướng phát triển của lĩnh vực xuất nhập khẩu và xúc tiến thương mại.

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

• Đạo đức và bản lĩnh

3

• Tổ chức thực hiện công việc

3

• Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3

• Giao tiếp ứng xử

3

• Quan hệ phối hợp

3

• Sử dụng công nghệ thông tin

3

• Sử dụng ngoại ngữ

3

Nhóm năng lực chuyên môn

• Khả năng xây dựng văn bản

3

• Khả năng hướng dẫn thực hiện

3

• Khả năng kiểm tra thực hiện

3

• Khả năng thẩm định đề án

3

• Khả năng phối hợp thực hiện

3

Nhóm năng lực quản lý

• Tư duy chiến lược

2

• Quản lý sự thay đổi

2

• Ra quyết định

2

• Quản lý nguồn lực

2

• Phát triển công chức

2

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

__________________________

1 Quản lý nhà nước về lĩnh vực: thương mại và thị trường trong nước (bao gồm cả thương mại nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng dân tộc); xúc tiến thương mại; thương mại điện tử, kinh tế số và chuyển đổi số ngành công thương; tổng hợp chung tình hình phát triển thương mại của các địa phương trên cả nước và các hoạt động quản lý trong lĩnh vực thương mại ở địa phương được phân cấp quản lý theo quy định của pháp luật.BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tên VTVL: Chuyên viên cao cấp về quản lý thương mại quốc tế

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(Địa chỉ trụ sở cơ quan)

Quy trình công việc liên quan:

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

1- Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Chủ trì tham mưu, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý thương mại quốc tế; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quản lý thương mại quốc tế.

2- Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Mảng công việc

Công việc cụ thể

 

2.1

Tham mưu xây dựng văn bản

Chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật1, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương về quản lý thương mại quốc tế 2.

Các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực quản lý thương mại quốc tế được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

2.2

Hướng dẫn

Chủ trì xây dựng hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương về quản lý thương mại quốc tế.

Văn bản và tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ được xây dựng theo đúng nội dung quy định; được cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hoàn thành công việc giảng dạy.

2.3

Kiểm tra

Chủ trì tổ chức kiểm tra, phân tích đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương về quản lý thương mại quốc tế, đề xuất chủ trương, biện pháp chấn chỉnh.

Có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý.

2.4

Thẩm định các đề án công tác và nghiệp vụ liên quan

Tổ chức thẩm định các đề án, dự án, chương trình mục tiêu, công trình cấp tỉnh, cấp bộ, cấp nhà nước về quản lý thương mại quốc tế theo phân công.

Có báo cáo thẩm định kết quả đề án chính xác kịp thời, đánh giá tính khả thi và hiệu quả đề án.

2.5

Nghiên cứu xây dựng các đề án cấp bộ, cấp nhà nước về lĩnh vực quản lý thương mại quốc tế

Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các công trình, xây dựng các đề án cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ (ban, ngành), cấp nhà nước.

Đề án đã xây dựng được thông qua, nghiệm thu và áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả.

2.6

Phối hợp thực hiện

Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương trong công tác quản lý thương mại quốc tế.

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác được phát huy hiệu quả cao.

2.7

Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp

1- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

2- Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

3- Phối hợp thực hiện công việc với các thành viên trong đơn vị.

Hoạt động của đơn vị (liên quan đến lĩnh vực công tác được giao) nhịp nhàng, đúng tiến độ.

2.8

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân

Xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

2.9

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

3. Các mối quan hệ trong công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

• Thủ trưởng đơn vị.

• Công chức được phân công cùng mảng công tác.

• Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong Bộ, tỉnh/ thành phố.

3.2- Bên ngoài

Ban, bộ, ngành, địa phương có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Ban của Đảng, Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

• Tham gia các cuộc họp có liên quan.

• Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

• Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

UBND tỉnh và các Sở Công Thương địa phương.

Các Hiệp hội, Hội, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan.

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc.

• Phối hợp xây dựng các văn bản quản lý của cơ quan và hướng dẫn việc thực hiện.

• Phối hợp triển khai các nhiệm vụ về công tác quản lý hoạt động thương mại trong nước.

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

4.2

Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

4.3

Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

4.5

Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của thủ trưởng.

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, luật, kỹ thuật, thương mại quốc tế, luật, tài chính, ngoại ngữ, ngoại giao, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành khác phù hợp với ngành, lĩnh vực công thương.

• Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

• Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

• Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

• Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

• Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

• Đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh về quản lý thương mại quốc tế mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

• Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế làm việc của cơ quan.

• Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể.

• Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

• Điềm tĩnh, cẩn thận.

• Khả năng đoàn kết nội bộ.

Các yêu cầu khác

• Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của vụ, đơn vị.

• Thành thạo và làm chủ các kỹ năng soạn thảo, thuyết trình, bảo vệ và tổ chức thực hiện để xây dựng và triển khai các dự án, đề án, chương trình liên quan đến công tác quản lý thương mại quốc tế.

• Có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và đề xuất được các phương pháp để hoàn thiện hoặc giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra thuộc phạm vi quản lý thương mại quốc tế.

• Có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thương mại quốc tế.

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

• Đạo đức và bản lĩnh

5

• Tổ chức thực hiện công việc

5

• Kỹ thuật soạn thảo văn bản

5

• Giao tiếp ứng xử

5

• Quan hệ phối hợp

5

• Sử dụng công nghệ thông tin

3

• Sử dụng ngoại ngữ

4

Nhóm năng lực chuyên môn

• Khả năng xây dựng văn bản

5

• Khả năng hướng dẫn thực hiện

5

• Khả năng kiểm tra thực hiện

5

• Khả năng thẩm định

5

• Khả năng phối hợp thực hiện

5

Nhóm năng lực quản lý

• Tư duy chiến lược

4

• Quản lý sự thay đổi

4

• Ra quyết định

4

• Quản lý nguồn lực

4

• Phát triển công chức

4

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

__________________________

1 Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư và các văn bản khác.

2 Quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại; phòng vệ thương mại; thương mại điện tử và kinh tế số; chính sách phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, công nghiệp với các nước, vùng lãnh thổ, khu vực, tiểu vùng, các tổ chức quốc tế và các tổ chức kinh tế thương mại, công nghiệp.BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tên VTVL: Chuyên viên chính về quản lý thương mại quốc tế

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(Địa chỉ trụ sở cơ quan)

Quy trình công việc liên quan:

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

1- Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quản lý thương mại quốc tế; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2- Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Mảng công việc

Công việc cụ thể

 

2.1

Tham gia xây dựng văn bản

1- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật1, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương về quản lý thương mại quốc tế2.

2- Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền ban hành3 của Bộ Công Thương về quản lý thương mại quốc tế.

1 - Các văn bản tham gia về lĩnh vực Quản lý thương mại quốc tế được Tổ biên tập hoặc người chủ trì soạn thảo thông qua, đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng.

2- Các dự thảo văn bản được phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2.2

Hướng dẫn

1 - Tham gia hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương về quản lý thương mại quốc tế.

2- Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thương mại quốc tế cho công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân.

1- Nội dung tham gia xây dựng được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

2- Được cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hoàn thành công việc hướng dẫn, giảng dạy.

2.3

Kiểm tra

Tổ chức kiểm tra, phân tích đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương về quản lý thương mại quốc tế, đề xuất chủ trương, biện pháp chấn chỉnh.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời; đúng kế hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt xử lý.

2.4

Thẩm định đề án có liên quan

Tham gia thẩm định các đề tài, đề án, công trình cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực quản lý thương mại quốc tế.

Phần nội dung tham gia thẩm định được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao.

2.5

Nghiên cứu xây dựng các đề tài, đề án của lĩnh vực Quản lý thương mại quốc tế

Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu đề tài, đề án về quản lý nghiệp vụ, cải tiến nội dung và nâng cao hiệu quả phương pháp quản lý thương mại quốc tế.

Đề tài, đề án đã xây dựng được thông qua, nghiệm thu và áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả.

2.6

Thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ

1- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trên phạm vi cả nước về chính sách phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, công nghiệp với các nước, vùng lãnh thổ, khu vực, tiểu vùng, các tổ chức quốc tế và tổ chức kinh tế thương mại, công nghiệp.

2- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác của lĩnh vực quản lý thương mại quốc tế theo phân công.

Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch, đảm bảo về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đảm bảo tính chính xác của thông tin báo cáo

2.7

Phối hợp thực hiện trong công tác quản lý thương mại quốc tế

Phối hợp với các đơn vị trong Bộ; với các cơ quan tổ chức ở Trung ương và địa phương trong công tác Quản lý thương mại quốc tế.

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

2.8

Thực hiện chế độ hội họp

Được tham dự các cuộc họp liên quan đến công tác theo phân công.

Dự họp đúng thành phần, thời gian, địa điểm quy định.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của tổ chức và được thực hiện theo đúng tiến độ.

Dự họp đúng thành phần, thời gian, địa điểm quy định.

2.9

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của tổ chức và được thực hiện theo đúng tiến độ.

2.10

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

3. Các mối quan hệ trong công việc 

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

• Thủ trưởng đơn vị.

• Công chức được phân công cùng mảng công tác.

• Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong Bộ, tỉnh/ thành phố, quận/ huyện.

3.2- Bên ngoài

Ban, bộ, ngành, địa phương có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Ban của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

• Tham gia các cuộc họp có liên quan.

• Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

• Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

• Phối hợp triển khai các nhiệm vụ về công tác Quản lý thương mại quốc tế, hợp tác quốc tế.

UBND và Sở Công Thương các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND và Phòng Kinh tế các quận/ huyện.

Các Hiệp hội, Hội, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan.

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc.

• Phối hợp xây dựng các văn bản quản lý của cơ quan và hướng dẫn việc thực hiện.

• Phối hợp triển khai các nhiệm vụ về công tác Quản lý thương mại quốc tế.

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

4.2

Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan.

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, luật, kỹ thuật, thương mại quốc tế, luật, tài chính, ngoại ngữ, ngoại giao, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành khác phù hợp với ngành, lĩnh vực công thương.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

• Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

• Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

• Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

• Có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

• Đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên về quản lý thương mại quốc tế mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

• Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định và quy chế làm việc của cơ quan.

• Trách nhiệm cao với công việc với tập thể.

• Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

• Điềm tĩnh, cẩn thận.

• Khả năng đoàn kết nội bộ.

• Sẵn sàng làm ngoài giờ nếu công việc yêu cầu (trường hợp việc phát sinh đột xuất, việc gấp...).

Các yêu cầu khác

• Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

• Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

• Nắm được tình hình, xu thế phát triển hoạt động xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại trong nước và thế giới; nắm được tình hình, xu thế phát triển, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư của khu vực và thế giới, có khả năng tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý.

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

• Đạo đức và bản lĩnh

4

• Tổ chức thực hiện công việc

4

• Kỹ thuật soạn thảo văn bản

4

• Giao tiếp ứng xử

4

• Quan hệ phối hợp

4

• Sử dụng công nghệ thông tin

3

• Sử dụng ngoại ngữ

3

Nhóm năng lực chuyên môn

• Khả năng xây dựng văn bản

4

• Khả năng hướng dẫn thực hiện

4

• Khả năng kiểm tra thực hiện

4

• Khả năng thẩm định đề án

4

• Khả năng phối hợp thực hiện

3

Nhóm năng lực quản lý

• Tư duy chiến lược

3

• Quản lý sự thay đổi

3

• Ra quyết định

3

• Quản lý nguồn lực

3

• Phát triển công chức

3

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

__________________________

1 Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư và các văn bản khác.

2 Quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại; phòng vệ thương mại; thương mại điện tử và kinh tế số; chính sách phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, công nghiệp với các nước, vùng lãnh thổ, khu vực, tiểu vùng, các tổ chức quốc tế và các tổ chức kinh tế thương mại, công nghiệp.

3 Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch và các văn bản khác.BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tên VTVL: Chuyên viên về quản lý thương mại quốc tế

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(Địa chỉ trụ sở cơ quan)

Quy trình công việc liên quan:

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

1- Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách về quản lý thương mại quốc tế; trực tiếp thực thi các nhiệm vụ chuyên môn theo mảng công việc được phân công.

2- Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Mảng công việc

Công việc cụ thể

 

2.1

Xây dựng văn bản

1- Tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Công Thương (hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh) về quản lý thương mại quốc tế1.

2- Soạn thảo quy định cụ thể, văn bản triển khai thực hiện chỉ thị, quyết định, kế hoạch của Bộ Công Thương, (hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh) về quản lý thương mại quốc tế theo nhiệm vụ được phân công.

Các quy định, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý thương mại quốc tế được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

2.2

Hướng dẫn

1 - Hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị liên quan được phân công theo dõi.

2- Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức và người dân có liên quan.

Truyền đạt được các nội dung về nghiệp vụ để các đơn vị, công chức và người dân liên quan thực hiện công việc chính xác, kịp thời.

2.3

Kiểm tra

Tổ chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình về kết quả thực hiện chỉ thị, quyết định, kế hoạch của Bộ Công Thương (hoặc HĐND, UBND cấp tỉnh) về quản lý thương mại quốc tế trong lĩnh vực được phân công, đề xuất chủ trương và biện pháp chấn chỉnh.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời; đúng kế hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt xử lý.

2.4

Thực hiện nhiệm vụ cụ thể

1- Phối hợp các đơn vị liên quan và công chức khác triển khai hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về quản lý thương mại quốc tế trên phạm vi cả nước theo phân công, bao gồm: xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại quốc tế; phòng vệ thương mại; thương mại điện tử và kinh tế số; chính sách phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, công nghiệp với các nước, vùng lãnh thổ, khu vực, tiểu vùng, các tổ chức quốc tế và tổ chức kinh tế thương mại, công nghiệp.

Hoặc: (cấp tỉnh)

1- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Quản lý thương mại quốc tế trong phạm vi tỉnh, bao gồm: xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại; phòng vệ thương mại;

2- Tổng hợp tình hình, tiến hành phân tích tổng kết, đánh giá hiệu quả công việc và báo cáo cấp trên.

3- Tham gia phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác của công tác quản lý thương mại quốc tế theo phân công.

1- Đảm bảo theo đúng quy định đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

2- Thực hiện theo yêu cầu kế hoạch công tác.

2.5

Phối hợp công tác

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và phối hợp với các công chức khác triển khai công việc, làm đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

2.6

Thực hiện chế độ hội họp

Được tham dự các cuộc họp liên quan đến công tác theo phân công.

Tiếp thu, trao đổi thông tin triển khai thực hiện theo kết luận cuộc họp.

2.7

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của đơn vị và được thực hiện theo đúng tiến độ.

2.8

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

3. Các mối quan hệ trong công việc 

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

• Thủ trưởng đơn vị.

• Công chức được phân công cùng mảng công tác.

• Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong Bộ, tỉnh/ thành phố, quận/ huyện.

3.2- Bên ngoài

Ban, bộ, ngành, địa phương có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Ban của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

• Tham gia các cuộc họp có liên quan.

• Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

• Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

UBND và Sở Công Thương các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND và Phòng Kinh tế các quận/ huyện.

Các Hiệp hội, Hội, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan.

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc.

• Phối hợp xây dựng các văn bản quản lý của cơ quan và hướng dẫn việc thực hiện.

• Phối hợp triển khai các công việc.

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

4.2

Tham gia ý kiến hoặc kiến nghị trong công tác quản lý thương mại quốc tế.

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan.

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, luật, kỹ thuật, thương mại quốc tế, luật, tài chính, ngoại ngữ, ngoại giao, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành khác phù hợp với ngành, lĩnh vực công thương.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

• Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

• Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

• Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Phẩm chất cá nhân

• Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan.

• Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể, phối hợp công tác tốt.

• Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

• Điềm tĩnh, cẩn thận.

• Khả năng đoàn kết nội bộ.

Các yêu cầu khác

• Có khả năng, đề xuất những giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.

• Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu về lĩnh vực xuất nhập khẩu và xúc tiến thương mại.

• Có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu.

• Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý thương mại quốc tế.

• Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

• Am hiểu thực tiễn, kinh tế - xã hội về công tác quản lý thương mại quốc tế.

• Nắm được xu hướng phát triển của lĩnh vực xuất nhập khẩu và xúc tiến thương mại.

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

• Đạo đức và bản lĩnh

3

• Tổ chức thực hiện công việc

3

• Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3

• Giao tiếp ứng xử

3

• Quan hệ phối hợp

3

• Sử dụng công nghệ thông tin

3

• Sử dụng ngoại ngữ

3

Nhóm năng lực chuyên môn

• Khả năng xây dựng văn bản

3

• Khả năng hướng dẫn thực hiện

3

• Khả năng kiểm tra thực hiện

3

• Khả năng thẩm định đề án

3

• Khả năng phối hợp thực hiện

3

Nhóm năng lực quản lý

• Tư duy chiến lược

2

• Quản lý sự thay đổi

2

• Ra quyết định

2

• Quản lý nguồn lực

2

• Phát triển công chức

2

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

__________________________

1 Quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại; phòng vệ thương mại; thương mại điện tử và kinh tế số; chính sách phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, công nghiệp với các nước, vùng lãnh thổ, khu vực, tiểu vùng, các tổ chức quốc tế và các tổ chức kinh tế thương mại, công nghiệp.BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tên VTVL: Chuyên viên cao cấp về quản lý công nghiệp

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(Địa chỉ trụ sở cơ quan).

Quy trình công việc liên quan:

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

1- Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Chủ trì tham mưu, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý công nghiệp; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác quản lý công nghiệp.

2- Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Mảng công việc

Công việc cụ thể

2.1

Tham mưu xây dựng văn bản

Chủ trì xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án, chiến lược, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật1 của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương về quản lý công nghiệp2.

Các chủ trương, chính sách, đề án, chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch, thông tư, quyết định, chỉ thị về công tác quản lý công nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

2.2

Hướng dẫn

Chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai các chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án, chiến lược, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương về quản lý công nghiệp.

Văn bản, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ được xây dựng theo đúng nội dung quy định; được cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hoàn thành công việc giảng dạy.

2.3

Kiểm tra

Chủ trì tổ chức kiểm tra, phân tích đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án, chiến lược, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương về quản lý công nghiệp, đề xuất chủ trương, biện pháp chấn chỉnh.

Có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời.

2.4

Thẩm định các đề án công tác và nghiệp vụ liên quan

Tổ chức thẩm định các đề án, dự án, chương trình mục tiêu, công trình cấp tỉnh, cấp bộ, cấp nhà nước về lĩnh vực quản lý công nghiệp theo phân công.

Có báo cáo thẩm định kết quả đề án chính xác kịp thời, đánh giá tính khả thi và hiệu quả đề án.

2.5

Nghiên cứu xây dựng các đề án cấp nhà nước về lĩnh vực quản lý công nghiệp

Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các công trình, xây dựng các đề án cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ (ban, ngành), cấp nhà nước.

Đề án đã xây dựng được thông qua, nghiệm thu và áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả.

2.6

Phối hợp thực hiện

Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương trong lĩnh vực quản lý công nghiệp.

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác được phát huy hiệu quả cao.

2.7

Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp

1- Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

2- Tham dự các cuộc họp đơn vị, họp cơ quan theo quy định.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

3- Phối hợp thực hiện công việc với các thành viên trong đơn vị.

Hoạt động của đơn vị (liên quan đến lĩnh vực công tác được giao) nhịp nhàng, đúng tiến độ.

2.8

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

2.9

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

3. Các mối quan hệ trong công việc 

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

• Thủ trưởng đơn vị.

• Công chức được phân công cùng mảng công tác.

• Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong Bộ, tỉnh/ thành phố, quận/ huyện.

3.2- Bên ngoài

Ban, bộ, ngành, địa phương có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Ban của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

• Tham gia các cuộc họp có liên quan.

• Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

• Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

UBND và Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND và Phòng Kinh tế các quận/ huyện.

Các Hiệp hội, Hội, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc.

• Phối hợp xây dựng các văn bản quản lý của cơ quan và hướng dẫn việc thực hiện.

• Phối hợp triển khai các công việc.

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao.

4.2

Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị.

4.3

Được cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành của tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin và đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

4.5

Được tham gia các cuộc họp trong và ngoài cơ quan theo sự phân công của thủ trưởng.

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, tài chính, luật, chính sách công, kinh doanh, ngoại ngữ hoặc chuyên ngành khác phù hợp với ngành, lĩnh vực công thương.

• Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

• Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

• Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;

• Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

• Có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

• Đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh về quản lý công nghiệp mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

• Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế làm việc của cơ quan.

• Tinh thần trách nhiệm cao với công việc với tập thể.

• Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

• Điềm tĩnh, cẩn thận.

• Khả năng đoàn kết nội bộ.

Các yêu cầu khác

• Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của vụ, đơn vị.

• Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của vụ, đơn vị.

• Hiểu biết về quy hoạch, định hướng phát triển công nghiệp của hệ thống chính trị.

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

• Đạo đức và bản lĩnh

5

• Tổ chức thực hiện công việc

5

• Kỹ thuật soạn thảo văn bản

5

• Giao tiếp ứng xử

5

• Quan hệ phối hợp

5

• Sử dụng công nghệ thông tin

3

• Sử dụng ngoại ngữ

4

Nhóm năng lực chuyên môn

• Khả năng xây dựng văn bản

5

• Khả năng hướng dẫn thực hiện

5

• Khả năng kiểm tra thực hiện

5

• Khả năng thẩm định

5

• Khả năng phối hợp thực hiện

5

Nhóm năng lực quản lý

• Tư duy chiến lược

4

• Quản lý sự thay đổi

4

• Ra quyết định

4

• Quản lý nguồn lực

4

• Phát triển công chức

4

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

__________________________

1 Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư và các văn bản khác.

2 Quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực công nghiệp và an toàn công nghiệp, bao gồm: công nghiệp cơ khí, chế biến chế tạo, luyện kim; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp điện tử; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; công nghiệp hỗ trợ; tiểu thủ công nghiệp (bao gồm làng nghề tiểu thủ công nghiệp); khuyến công; cụm công nghiệp; doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa.BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

BẢN MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tên VTVL: Chuyên viên chính về quản lý công nghiệp

Mã vị trí việc làm:

Ngày bắt đầu thực hiện:

Địa điểm làm việc:

(Địa chỉ trụ sở cơ quan)

Quy trình công việc liên quan:

(tên tài liệu, quy trình công việc liên quan đến vị trí này)

1- Mục tiêu vị trí việc làm: (Tóm tắt tổng quan về vị trí việc làm)

Tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý công nghiệp; chủ trì hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2- Các công việc và tiêu chí đánh giá

TT

Các công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Mảng công việc

Công việc cụ thể

2.1

Tham gia xây dựng văn bản

1- Tham gia xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án, chiến lược, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương về quản lý công nghiệp1.

2- Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền ban hành2 của Bộ Công Thương về quản lý công nghiệp.

Hoặc:

3- Tham gia xây dựng các văn bản quản lý thuộc thẩm quyền ban hành3 của HĐND, UBND cấp tỉnh về quản lý công nghiệp.

1. Các văn bản tham gia về lĩnh vực công tác quản lý công nghiệp được Tổ biên tập hoặc người chủ trì soạn thảo thông qua, đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng.

2. Các dự thảo văn bản được phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2.2

Hướng dẫn

1- Tham gia hướng dẫn triển khai các chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án, chiến lược, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương (hoặc nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh) về quản lý công nghiệp.

2- Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ quản lý công nghiệp cho công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và nhân dân.

1- Nội dung tham gia xây dựng được hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

2- Được cơ quan tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng đánh giá hoàn thành công việc giảng dạy.

2.3

Kiểm tra

Tổ chức kiểm tra, phân tích đánh giá, báo cáo tổng kết việc thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án, chiến lược, chương trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công Thương (hoặc nghị quyết, quyết định, chỉ thị của HĐND, UBND cấp tỉnh) về quản lý công nghiệp, đề xuất chủ trương, biện pháp chấn chỉnh.

Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và có đề xuất kịp thời, đúng kế hoạch.

2.4

Thẩm định đề án có liên quan

Tham gia thẩm định các đề tài, đề án, công trình cấp tỉnh, thành phố, cấp bộ, cấp nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực về chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực quản lý công nghiệp.

Tham gia thẩm định các đề án, văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công trước khi trình HĐND, UBND cấp tỉnh.

Phần nội dung tham gia thẩm định được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao.

2.5

Nghiên cứu xây dựng đề tài, đề án của lĩnh vực quản lý công nghiệp

Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu đề tài, đề án về quản lý nghiệp vụ, cải tiến nội dung và nâng cao hiệu quả phương pháp quản lý công nghiệp.

Đề tài, đề án đã xây dựng được thông qua, nghiệm thu và áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả.

2.6

Thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ

1- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của lĩnh vực quản lý công nghiệp trên phạm vi cả nước, bao gồm:

- Công nghiệp cơ khí, luyện kim; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp điện tử; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp chế biến khác; công nghiệp hỗ trợ;

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; cụm công nghiệp; doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa; tổng hợp chung tình hình phát triển công nghiệp và thương mại tại các địa phương trong cả nước.

- An toàn, bảo vệ môi trường trong công nghiệp, bao gồm: công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp công nghệ cao; cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Hoặc: (cấp tỉnh)

1- Tham mưu xây dựng, trình ban hành, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển, hỗ trợ phát triển các ngành (trên địa bàn tỉnh): công nghiệp cơ khí, luyện kim, công nghiệp điện tử; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; an toàn thực phẩm, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; khuyến công; cụm công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; sản xuất và tiêu dùng bền vững; quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa.

2- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác của lĩnh vực quản lý công nghiệp theo phân công.

Đảm bảo quy trình công tác và theo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc.

2.7

Phối hợp thực hiện trong công tác quản lý công nghiệp

Phối hợp với các Bộ, ngành, Sở Công Thương, Hiệp hội, Hội, công ty luật, doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý công nghiệp.

Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác tích cực theo đúng quy chế, quy định phối hợp công tác.

2.8

Thực hiện chế độ hội họp

Được tham dự các cuộc họp liên quan đến công tác theo phân công.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của tổ chức và được thực hiện theo đúng tiến độ.

Hoạt động của đơn vị (liên quan đến lĩnh vực công tác được giao) nhịp nhàng, đúng tiến độ.

2.9

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở nội dung kế hoạch công tác của tổ chức và được thực hiện theo đúng tiến độ.

2.10

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

3. Các mối quan hệ trong công việc

3.1- Bên trong

Được quản lý trực tiếp và kiểm duyệt kết quả bởi

Quản lý trực tiếp

Các đơn vị phối hợp chính

• Thủ trưởng đơn vị.

• Công chức được phân công cùng mảng công tác.

• Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong Bộ, tỉnh/ thành phố, quận/ huyện.

3.2- Bên ngoài

Ban, bộ, ngành, địa phương có quan hệ chính

Bản chất quan hệ

Các Ban của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

• Tham gia các cuộc họp có liên quan.

• Cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc chuyên môn.

• Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu.

UBND và Sở Công Thương các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND và Phòng Kinh tế các quận/ huyện.

Các Hiệp hội, Hội, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan.

• Thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện công việc.

• Phối hợp xây dựng các văn bản quản lý của cơ quan và hướng dẫn việc thực hiện.

• Phối hợp triển khai các công việc.

4- Phạm vi quyền hạn

TT

Quyền hạn cụ thể

4.1

Được chủ động về phương pháp thực hiện công việc được giao

4.2

Tham gia ý kiến về các việc chuyên môn của đơn vị

4.3

Được cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ được giao

4.4

Được yêu cầu cung cấp thông tin, đánh giá mức độ xác thực của thông tin phục vụ cho nhiệm vụ được giao

4.5

Được tham gia các cuộc họp liên quan

5- Các yêu cầu về trình độ, năng lực 

5.1- Yêu cầu về trình độ

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ đào tạo

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, tài chính, luật, chính sách công, kinh doanh, ngoại ngữ hoặc chuyên ngành khác phù hợp với ngành, lĩnh vực công thương.

Bồi dưỡng, chứng chỉ

• Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

• Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

• Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Kinh nghiệm (thành tích công tác)

• Có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng).

• Đã tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên về quản lý công nghiệp mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Phẩm chất cá nhân

• Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định và quy chế làm việc của cơ quan.

• Trách nhiệm cao với công việc với tập thể.

• Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

• Điềm tĩnh, cẩn thận.

• Khả năng đoàn kết nội bộ.

Các yêu cầu khác

• Có khả năng, đề xuất những chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

• Có khả năng tổ chức triển khai nghiên cứu, thực hiện các đề tài, đề án thuộc lĩnh vực chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

5.2- Các năng lực

Nhóm năng lực

Tên năng lực

Cấp độ

Nhóm năng lực chung

• Đạo đức và bản lĩnh

4

• Tổ chức thực hiện công việc

4

• Kỹ thuật soạn thảo văn bản

4

• Giao tiếp ứng xử

4

• Quan hệ phối hợp

4

• Sử dụng công nghệ thông tin

3

• Sử dụng ngoại ngữ

3

Nhóm năng lực chuyên môn

• Khả năng xây dựng văn bản

4

• Khả năng hướng dẫn thực hiện

4

• Khả năng kiểm tra thực hiện

4

• Khả năng thẩm định đề án

4

• Khả năng phối hợp thực hiện

4

Nhóm năng lực quản lý

• Tư duy chiến lược

3

• Quản lý sự thay đổi

3

• Ra quyết định

3

• Quản lý nguồn lực

3

• Phát triển công chức

3

 

Phê duyệt của lãnh đạo

 

__________________________

1 Quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực công nghiệp và an toàn công nghiệp, bao gồm: công nghiệp cơ khí, chế biến chế tạo, luyện kim; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp điện tử; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; công nghiệp hỗ trợ; tiểu thủ công nghiệp (bao gồm làng nghề tiểu thủ công nghiệp); khuyến công; cụm công nghiệp; doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa.

2 Quyết định, Chỉ thị, kế hoạch và các văn bản khác.

3 Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác.

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.