Open navigation

Công văn 2224/HD-SYT ngày 30/03/2023 Triển khai Kế hoạch 5060_KH-UBND thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2224/HD-SYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

 HƯỚNG DẪN

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 5060/KH-UBND NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ LUÂN PHIÊN CÓ THỜI HẠN ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2022 - 2030

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 5060/KH-UBND triển khai thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2030;

Để triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thông qua những hoạt động nhằm tăng cường nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng, không ngừng cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ y tế đảm bảo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngay tại tuyến y tế cơ sở, Sở Y tế hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch số 5060/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y (gọi chung là nhân viên y tế) làm việc trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức quản lý.

II. NGUYÊN TẮC

1. Nhân viên y tế đi luân phiên có thời hạn theo hình thức cử cá nhân hoặc theo nhóm chuyên môn.

2. Nhân viên y tế thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn với thời gian tối thiểu là 02 tháng, tối đa là 12 tháng (trừ trường hợp tự nguyện đi thời gian dài hơn).

3. Nhân viên y tế có thể được cử đi luân phiên có thời hạn theo nhiều đợt, ở nhiều nơi theo yêu cầu của tuyến dưới. Mỗi đợt đi luân phiên theo nhu cầu công việc của nơi được cử đến cần bố trí người đến luân phiên làm việc 02 ngày/tuần, 01 tuần/tháng và được cộng dồn thời gian của các đợt để tính tổng thời gian hoàn thành chế độ luân phiên. Thời gian tối đa của mỗi đợt đi luân phiên không quá 60 ngày/đợt.

4. Kinh phí để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên cử nhân viên y tế đi luân phiên hỗ trợ tuyến dưới sẽ được ngân sách nhà nước đảm bảo. Tính theo số lượng và thời gian thực tế nhân viên y tế đã được cử đi luân phiên. Thời gian nhân viên y tế đi luân phiên được tính theo tháng/người/lần luân phiên.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế do Sở Y tế đảm bảo kinh phí; Trung tâm Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ do ngân sách quận, huyện và thành phố Thủ Đức đảm bảo.

III. CHẾ ĐỘ, QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG THỜI GIAN LUÂN PHIÊN

1. Đơn vị cử có trách nhiệm chi trả cho nhân viên y tế đi luân phiên những mục sau:

a) 100% tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương (không bao gồm phụ cấp ưu đãi nghề) và các quyền lợi khác theo quy định như đang công tác tại đơn vị cử đi luân phiên.

b) Phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp khu vực (nếu có): Được hưởng mức như đối với nhân viên y tế tại tuyến dưới nơi được cử đến công tác; trường hợp nếu nơi được cử đến luân phiên mà các mức phụ cấp này thấp hơn tại đơn vị được cử đi thì được giữ nguyên mức hiện hưởng.

c) Trợ cấp đặc thù hàng tháng bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Chế độ trợ cấp đặc thù hằng tháng bằng 50% mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được tính theo số ngày thực tế làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh nơi tiếp nhận nhân viên y tế đến luân phiên trong tháng và được chi trả cùng kỳ lương tháng kế tiếp.

Mức tiền trợ cấp đặc thù 01 ngày thực tế làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đến luân phiên của nhân viên y tế được tính theo công thức sau:

Mức tiền trợ cấp đặc thù được hưởng 01 ngày

=

Mức lương tối thiểu chung

x

Hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

x 50 %

22 ngày

 

d) Thù lao biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tập huấn; tiền báo cáo viên theo chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nhà nước hiện hành khi tham gia các lớp tập huấn trong thời gian đi luân phiên.

Thù lao biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tập huấn; tiền báo cáo viên được áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

đ) Được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định hiện hành. Riêng đối với tiền phòng nghỉ, nếu đơn vị nơi tiếp nhận nhân viên y tế đến luân phiên làm việc đã bố trí thì không được thanh toán.

Chế độ công tác phí của nhân viên y tế đi luân phiên được áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Trường hợp nhân viên y tế đến luân phiên tại Trạm Y tế xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú: 200.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo; được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác: 3.000.000 đồng/người/tháng.

e) Hỗ trợ thanh toán tiền chi phí đi lại theo chế độ công tác phí hiện hành, trường hợp đi bằng xe của cơ quan đưa đón thì không thanh toán.

2. Đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm chi trả cho nhân viên y tế đến luân phiên những mục sau:

a) Phụ cấp đặc thù đối với viên chức y tế như: Phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp chống dịch và chế độ làm đêm, thêm giờ (nếu có) theo chế độ quy định.

b) Các quyền lợi khác như thu nhập tăng thêm, tiền thưởng (nếu có).

c) Trợ cấp hàng tháng cho nhân viên y tế trong thời gian đi luân phiên tại trạm y tế phường, xã, thị trấn theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức công tác tại các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng của Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định hiện hành.

d) Sở Y tế khuyến khích và đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận nhân viên y tế đến luân phiên trích quỹ phúc lợi của đơn vị để hỗ trợ thêm cho nhân viên y tế được cử đến luân phiên yên tâm làm việc có hiệu quả.

3. Chế độ ưu tiên đối với nhân viên y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian đi luân phiên

a) Được ưu tiên lựa chọn xét cử đi đào tạo, quy hoạch cán bộ.

b) Nhân viên y tế được quyết định khen thưởng của đơn vị, nơi nhân viên y tế đến luân phiên thì được xét ưu tiên nâng bậc lương trước thời hạn, thay đổi chức danh nghề nghiệp khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và được hưởng các chế độ khen thưởng khác do đơn vị quy định.

IV. XÁC ĐỊNH NHU CẦU, LẬP KẾ HOẠCH, DỰ TOÁN KINH PHÍ LUÂN PHIÊN

1. Bệnh viện, Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức

a) Bệnh viện, Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức xác định nhu cầu cần hỗ trợ nhân lực y tế đến luân phiên về số lượng, trình độ chuyên môn, thời gian làm việc của nhân viên y tế đến luân phiên; xây dựng kế hoạch và gửi Sở Y tế (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, để tổng hợp và trình Ban Giám đốc Sở Y tế giao nhiệm vụ cho các bệnh viện tuyến trên thực hiện hỗ trợ chuyên môn phù hợp nhu cầu cấp bách của từng Bệnh viện, Trung tâm Y tế.

b) Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chế độ cho nhân viên y tế được cử đến luân phiên, gửi cho cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Bệnh viện tuyến trên

Căn cứ nội dung hỗ trợ chuyên môn đã thống nhất với các Bệnh viện, Trung tâm Y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức, các bệnh viện tuyến trên xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí cử nhân viên y tế đi luân phiên hỗ trợ tuyến dưới, gửi Sở Y tế (thông qua Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 30 tháng 4 hàng năm, để tổng hợp, làm căn cứ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, các cơ sở khám, chữa bệnh lập dự toán kinh phí để phục vụ cho công tác luân phiên có thời hạn tại đơn vị mình, gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Căn cứ dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thực hiện chi trả chế độ cho nhân viên y tế đi luân phiên và thực hiện báo cáo quyết toán theo chế độ kế toán hiện hành.

3. Các trường hợp tặng trang thiết bị y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập tuyến dưới, nơi tiếp nhận nhân viên y tế đến luân phiên thì phải làm đầy đủ thủ tục điều chuyển tài sản theo quy định.

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập quan tâm chỉ đạo, quán triệt đến các bộ phận có liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 5060/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2030.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời phản hồi về Sở Y tế để xem xét và phối hợp giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân Thành phố (để b/c);
- UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
- PYT các quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
- Các BV đa khoa, chuyên khoa thuộc Sở Y tế;
- TTYT các quận, huyện, thành phố Thủ Đức;
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Các Phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế;
- Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế;
 - Lưu: VT, TCCB (MT/04b).TTHH

GIÁM ĐỐC
 Tăng Chí Thượng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.