Open navigation

Công văn 618/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2023 Xóa nợ tiền thuế tiền phạt chậm nộp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/TCHQ-TXNK

V/v xóa nợ tiền thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 76/HQLC-NV ngày 13/01/2022 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 152 Luật 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định:

“Điều 152. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13.”

- Tại Khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN phát sinh trước ngày 01/7/2020 quy định:

“Người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giy phép hành nghề theo đề nghị của cơ quan qulý thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty Cổ phần Thiên Phúc, cơ quan quản lý thuế chưa áp dụng đủ 7 biện pháp cưỡng chế theo quy định nên không đủ điều kiện xóa nợ theo Điều 65 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Khoản 20 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai xem xét khoanh nợ tiền thuế, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Hồ sơ, trình tự thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK-Tùng (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trần Bằng Toàn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.