Open navigation

Quyết định 783/QĐ-BCT ngày 28/03/2023 Kết quả rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 783/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

KẾT QUẢ RÀ SOÁT NHÀ XUẤT KHẨU MỚI TRONG VỤ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐƯỜNG MÍA (MÃ VỤ VIỆC NR01.AC02-AD13.AS01)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 2639/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan;

Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01 tháng 8 năm 2022 về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía;

Căn cứ Quyết định số 2708/QĐ-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc rà soát nhà xuất khẩu mới trong vụ việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía (mã vụ việc NR01.AC02-AD13.AS01);

Căn cứ Quyết định số 2960/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía, thuộc các mã HS 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91, được nhập khẩu vào Việt Nam do Công ty Kasekam Youveakchun Svay Rieng Co., Ltd. (Vương quốc Cam-pu-chia) sản xuất với nội dung chi tiết nêu trong Thông báo gửi kèm Quyết định này.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01 tháng 8 năm 2022 về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía và Quyết định số 2960/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TC;
- Các Thứ trưởng;
- Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan (Cục TXNK, Cục GSQL);
- Các Cục: CN, XNK;
- Các Vụ: AP, ĐB, TTTN, PC;
- Hiệp hội Mía đường Việt Nam;
 - Lưu: VT, PVTM (8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Quốc KhánhTHÔNG BÁO

KẾT QUẢ RÀ SOÁT NHÀ XUẤT KHẨU MỚI TRONG VỤ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐƯỜNG MÍA (MÃ VỤ VIỆC NR01.AC02-AD13.AS01)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 783/QĐ-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM)

a) Tên gọi và đặc tính cơ bản

- Tên khoa học: đường sacarose (sucrose).

- Tên gọi thông thường: đường cát, đường mía, đường kính, đường thô, đường trắng, đường tinh luyện, đường RE, đường RS, v.v.

b) Mã số hàng hóa (Mã HS) và mức thuế nhập khẩu hiện hành

Tại thời điểm hiện tại, hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM được phân loại theo mã HS sau: 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91.

Mã số

Mô tả hàng hóa

Thuế nhập khẩu ưu đãi (Thuế MFN)

Chương 17

Đường và các loại kẹo đường

 

1701

Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn.

 

 

- Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu:

 

1701.1300

-- Đường mía đã nêu trong Chú giải phân nhóm 2 của Chương này

Trong hạn ngạch 25%, ngoài hạn ngạch 80%

1701.1400

-- Các loại đường mía khác

Trong hạn ngạch 25%, ngoài hạn ngạch 80%

 

- Loại khác:

 

1701.9100

-- Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu

Trong hạn ngạch 40%, ngoài hạn ngạch 100%

1701.99

-- Loại khác:

 

1701.9910

--- Đường đã tinh luyện

Trong hạn ngạch 40%, ngoài hạn ngạch 85%

1701.9990

--- Loại khác

Trong hạn ngạch 40%, ngoài hạn ngạch 85%

1702

Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen.

 

1702.90

- Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo khối lượng ở thể khô:

 

 

-- Loại khác

 

1702.9091

--- Xi rô đường

15%

Bộ Công Thương có thể sửa đổi, bổ sung danh sách các mã HS của hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM để phù hợp với mô tả hàng hóa bị điều tra và các thay đổi khác (nếu có).

2. Kết luận điều tra

Kết luận điều tra rà soát của Cơ quan điều tra xác định rằng:

- Công ty Kasekam Youveakchun Svay Rieng Co., Ltd. đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để được coi là nhà xuất khẩu mới trong vụ việc AC02.AD13-AS01;

- Công ty Kasekam Youveakchun Svay Rieng Co., Ltd. sản xuất đường từ cây mía được trồng tại Cam-pu-chia và không sử dụng đường từ Thái Lan để sản xuất hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM.

3. Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

Không áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với hàng hóa quy định tại Mục 1 của Thông báo này được sản xuất bởi công ty Kasekam Youveakchun Svay Rieng Co., Ltd. khi người khai hải quan nộp được các chứng từ theo hướng dẫn tại Mục 4 của Thông báo này.

4. Xác định hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

Để có cơ sở xác định hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM theo Mục 3 của Thông báo này, Cơ quan Hải quan thực hiện các bước kiểm tra như sau:

Bước 1: Kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo hướng dẫn tại Mục 4 của Thông báo kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT

Nếu người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ nước, vùng lãnh thổ khác không phải là Vương quốc Cam-pu-chia thì tiếp tục thực hiện nội dung kiểm tra theo hướng dẫn tại Mục 4 của Thông báo kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT.

Nếu người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Vương quốc Cam-pu-chia thì chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Kiểm tra nội dung chứng từ chứng nhận xuất xứ

Nếu chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thể hiện tiêu chí xuất xứ không phải là xuất xứ thuần túy thì áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM được quy định tại Mục 3.1 của Thông báo kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT.

Nếu chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thể hiện tiêu chí xuất xứ thuần túy thì chuyển sang Bước 3.

Bước 3: Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng (bản chính) của nhà sản xuất (sau đây gọi chung là giấy chứng nhận nhà sản xuất)

Nếu người khai hải quan không nộp được giấy chứng nhận nhà sản xuất hoặc nộp được giấy chứng nhận nhà sản xuất nhưng tên nhà sản xuất trên giấy chứng nhận không phải là Kasekam Youveakchun Svay Rieng Co., Ltd. thì áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM được quy định tại Mục 3.1 của Thông báo kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT.

Nếu người khai hải quan nộp được giấy chứng nhận nhà sản xuất và tên nhà sản xuất trên giấy chứng nhận là Kasekam Youveakchun Svay Rieng Co., Ltd. thì không áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM.

5. Thời hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM theo quy định tại Mục 3 của Thông báo này được áp dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026 (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo Quyết định khác của Bộ Công Thương)./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.