Open navigation

Công văn 85/TB-VPCP ngày 21/03/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Dự thảo Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN HỒNG HÀ TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

Chiều ngày 16 tháng 3 năm 2023, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Rà soát lại và xác định đầy đủ trong Lộ trình thực hiện đối với tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu như Việt Nam đã cam kết. Trong đó: (1) Đối với các mục tiêu, chỉ tiêu Việt Nam có khả năng đạt được thì trình Quốc hội xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và tăng dần số lượng mục tiêu, chỉ tiêu loại này; (2) Mục tiêu, chỉ tiêu nào đã đạt được cần tiếp tục đẩy mạnh hơn, nâng cao hiệu quả thực hiện; chưa đạt thì cũng cần xác định rõ mục tiêu để phấn đấu thực hiện. Về lâu dài, phải tiến tới trình Quốc hội xác định toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

b) Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững hàng năm để báo cáo cấp có thẩm quyền.

c) Xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện đối với từng chỉ tiêu, mục tiêu trong Lộ trình.

2. Các Bộ, ngành được giao chủ trì thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phải tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, phương pháp thống kê, số hóa, ứng dụng công nghệ để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện đối với từng mục tiêu, chỉ tiêu; lưu ý tham khảo tiêu chí theo dõi, cách thức đánh giá theo Bộ công cụ của Liên minh nghị viện thế giới, của nghị viện các nước về đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, CQ ngang bộ, CQ thuộc CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
 - Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.