Open navigation

Công văn 7204/BCT-TC ngày 14/11/2022 Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi bổ sung các Thông tư thu phí lệ phí

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7204/BCT-TC

V/v đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Thông tư thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

 Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 9148/BTC-CST ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Thông tư thu phí, lệ phí, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư thu phí, lệ phí

1.1. Đề nghị sửa đổi Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, cụ thể:

- Sửa đổi phần căn cứ pháp lý do Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đã được thay thế bởi Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Sửa đổi Điều 3 của Thông tư số 156/2016/TT-BTC như sau: “Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) có trách nhiệm thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Thông tư này”. Do Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) nay đã được đổi tên thành “Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng” (căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương).

1.2. Đề xuất tăng mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa do mức thu lệ phí hiện nay 200.000 đồng/giấy/lần cấp thấp so với chi phí và thời gian thẩm định, thẩm tra để cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

2. Đăng ký các Thông tư thu phí, lệ phí cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới năm 2023

- Ban hành mới Thông tư thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- Sửa đổi Thông tư số 56/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2016 và Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đặng Hoàng An

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.