Open navigation

Công văn 863/TCT-CS ngày 22/03/2023 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023.

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Công ty TNHH MTV Tôm thương phẩm Vietswan
(Tầng 5 Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12-2022/CV-VCS ngày 26/10/2022 của Công ty TNHH MTV Tôm thương phẩm Vietswan về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đối tượng không chịu thuế GTGT;

Trường hợp Công ty TNHH MTV Tôm thương phẩm Vietswan mua giống tôm thẻ chân trắng từ các đơn vị trực tiếp sản xuất giống để bán cho người nông dân nuôi thành tôm thương phẩm, Công ty có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi do cơ quan quản lý nhà nước cấp thì sản phẩm tôm giống này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Tôm thương phẩm Vietswan được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTrg: Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC;
 - Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.