Open navigation

Công văn 933/BTC-CST ngày 02/02/2023 Chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm dầu

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 933/BTC-CST

V/v thuế BVMT đối với sản phẩm dầu

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời Công văn số 3040/HQBRVT-TXNK ngày 12/12/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với sản phẩm dầu của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Luật thuế BVMT quy định:

“Điều 3. Đối tượng chịu thuế

1. Xăng, dầu, mỡ nhờn, bao gồm:

a) Xăng, trừ etanol;

b) Nhiên liệu bay:

c) Du diezel;

d) Dầu hỏa;

đ) Dầu mazut;

e) Dầu nhờn;

g) Mỡ nhờn.

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế

1. Hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật này không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường”.

- Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế BVMT quy định: “1. Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch, chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch”.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế BVMT nêu trên thì xăng, dầu, mỡ nhờn có tên nêu tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT thuộc đối tượng chịu thuế BVMT; Hàng hóa không quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT không thuộc đối tượng chịu thuế BVMT.

Việc phân loại hàng hóa nhập khẩu dựa vào mã số HS cần phải căn cứ vào hồ sơ hải quan, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quy định pháp luật nêu trên hướng dẫn Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; TCT; TCHQ;
- Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn;
 - Lưu: VT, Vụ CST(4).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Nguyễn Thành Hưng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.