Open navigation

Công văn 9578/CTHN-TTHT ngày 07/03/2023 Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án viện trợ không hoàn lại

TỔNG CỤC THUẾ 
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9578/CTHN-TTHT

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

 Kính gửi: Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội

(Địa chỉ: Tầng 7 Cung Tri Thức thành phố - số 80 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - MST: 0101826635)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 13/CTDHN-CP ngày 08/02/2023 của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội) hỏi về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án viện trợ không hoàn lại, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT:

“Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

6. Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn h trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo:

a) Đối với dự án sử dụng vn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.

b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện tr nhân đo của tổ chứccá nhân nước ngoài để mua hàng hóadch vụ phục v cho chương trìnhdự án vin tr không hoàn li, vin tr nhân đo tViệt Nam thì được hoàn thuế GTGT đã trả của hàng hóa, dch v đó.

Ví dụ 84: Hội chữ thập đỏ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền để mua hàng viện trợ nhân đạo cho nhân dân các tỉnh bị thiên tai là 200 triệu đồng. Giá trị hàng mua chưa có thuế là 200 triệu đồng, thuế GTGT là 20 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế theo quy định là 20 triệu đồng.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội sử dụng nguồn kinh phí được chuyn từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (tổ chức trong nước) để mua sắm trang thiết bị để thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại thì không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 6 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc đề nghị đơn vị tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 6 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKT6;
 - Website Cục Thuế; 

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.