Open navigation

Công văn 2090/TCT-KK ngày 26/05/2023 Báo cáo tình hình khai thuế nộp thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2090/TCT-KK

V/v báo cáo tình hình khai thuế, nộp thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Cục Thuế Doanh nghiệp lớn.

Để thực hiện công tác điều hành, quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp dự án BOT trong lĩnh vực giao thông, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Thuế Doanh nghiệp lớn thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp quản lý và kinh doanh dự án BOT trong lĩnh vực giao thông năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, cụ thể:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHAI, NỘP THUẾ CỦA CÁC DN BOT

Đơn vị tiền: Đồng VN

TT

MST

NNT

Dự án BOT

Thuế GTGT

Thuế TNDN

Thuế khác

Thuế phải nộp theo kê khai

Số thuế đã nộp

Thuế phải nộp theo kê khai

Số thuế đã nộp

Thuế phải nộp theo kê khai

Số thuế đã nộp

1

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục Thuế thực hiện tổng hợp số liệu hình thực hiện khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp quản lý và kinh doanh dự án BOT trong lĩnh vực giao thông bằng văn bản gửi về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và Kế toán thuế). Đồng thời, gửi file về địa chỉ Email ntthuyen04@gdt.gov.vn Huyen, Nguyen Thi Thanh Huyen (KK-TCT) trong ngày 29/05/2023.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố và Cục Thuế Doanh nghiệp lớn biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Quyền TCTr Mai Xuân Thành (để b/c);
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đào Ngọc Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.