Open navigation

Công văn 1757/BHXH-TST ngày 20/04/2023 Hướng dẫn hồ sơ cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế của người nước ngoài

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1757/BHXH-TST

V/v hướng dẫn hồ sơ cá nhân tham gia BHXH, BHYT của người nước ngoài

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

 

Kính gửi:

- Đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 - Cơ sở giáo dục và đào tạo, Đơn vị quản lý người tham gia BHYT.

Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh có nhận được phản ánh việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của người có quốc tịch nước ngoài tham gia BHXH, BHYT gặp phải vướng mắc do chưa thống nhất về họ, tên trên sổ BHXH, thẻ BHYT với họ, tên trên passport, visa…. Nhằm đảm bảo quyền lợi BHXH, BHYT của người có quốc tịch nước ngoài, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị có sử dụng lao động là người có quốc tịch nước ngoài tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là đơn vị) thực hiện như sau:

1. Kể từ ngày văn bản này được ký ban hành, đối với trường hợp tăng mới BHXH, BHYT cho người có quốc tịch nước ngoài:

Trên Mẫu TK1-TS - Phụ lục hộ gia đình và Mẫu D02-LT, Mẫu D03-TS, đơn vị kê khai họ tên người nước ngoài theo đúng thứ tự trên hộ chiếu.

Ví dụ: họ tên trên hộ chiếu là Janet Damita Jackson thì hồ sơ cá nhân gửi cho cơ quan BHXH cũng theo thứ tự là Janet Damita Jackson.

2. Đối với người có quốc tịch nước ngoài đang tham gia BHXH, BHYT:

Cơ quan BHXH nơi đang thu BHXH, BHYT gửi cho đơn vị Danh sách người tham gia đơn vị thuộc khối BW, IC để rà soát lại thông tin trên hộ chiếu/visa/thẻ tạm trú. Trường hợp họ tên người có quốc tịch nước ngoài được cơ quan BHXH ghi nhận chưa đúng theo nguyên tắc nêu tại mục 1 thì đơn vị lập hồ sơ 608 nộp cho cơ quan BHXH để điều chỉnh lại.

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện rà soát theo hướng dẫn trên. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện chậm làm ảnh hưởng đến việc hưởng các chế độ BHXH, BHYT của người tham gia thì đơn vị chịu trách nhiệm. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đơn vị phản hồi về cơ quan BHXH nơi đang thu BHXH, BHYT để được hướng dẫn giải quyết./.

(Công văn này thay thế Công văn số 1639/BHXH-TST ngày 14/4/2023 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn hồ sơ cá nhân tham gia BHXH, BHYT của người nước ngoài)./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ;
- VP, các phòng nghiệp vụ (để t/h);
- BHXH thành phố Thủ Đức, QH (để t/h);
- Website BHXH TP;
 - Lưu: VT, TST.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Quốc Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.