Open navigation

Công văn 2651/TB-BHXH ngày 07/06/2023 Mức đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp từ ngày 01_7_2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2651/TB-BHXH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP KỂ TỪ NGÀY 01/7/2023

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014; Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHYT năm 2014; Luật Việc làm năm 2013; Luật An toàn Vệ sinh Lao động năm 2015; Luật Lao động năm 2019; Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện mức đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) kể từ ngày 01/7/2023 như sau:

1. Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Phương thức

HSSV đóng 70%

NSNN hỗ trợ 30%

Tổng mức đóng BHYT

3 tháng

170.100

72.900

243.000

6 tháng

340.200

145.800

486.000

9 tháng

510.300

218.700

729.000

12 tháng

680.400

291.600

972.000

Đối với học sinh, sinh viên năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

2. Mức đóng BHYT hộ gia đình, hộ cận nghèo:

2.1. Mức đóng BHYT hộ gia đình theo thứ tự các thành viên khi đủ điều kiện giảm phí như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng/năm

Thành viên hộ gia đình

Tiền đóng BHYT hộ gia đình

Người thứ 1

972.000

Người thứ 2

680.400

Người thứ 3

583.200

Người thứ 4

486.000

Người thứ 5 trở đi

388.800

2.2. Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT cho người hộ cận nghèo bằng 70%. Người hộ cận nghèo đóng bằng 30% x 4,5% x 1.800.000 đồng x 12 tháng = 291.600 đồng/năm.

3. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

Kể từ ngày 01/7/2023, mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN, BHYT cao nhất bằng 36.000.000 đồng/tháng.

Mức đóng BHTN cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng:

- Vùng I là 93.600.000 đồng/tháng.

- Vùng II là 83.200.000 đồng/tháng.

4. Mức đóng BHXH tự nguyện:

Mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện hàng tháng sẽ do người tham gia tự chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở là 36.000.000 đồng.

Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm. Mức hỗ trợ cụ thể:

- Hộ nghèo (30%): 1.500.000 x 22% x 30% = 99.000 đồng/tháng.

- Hộ cận nghèo (25%): 1.500.000 x 22% x 25% = 82.500 đồng/tháng.

- Người tham gia khác (10%): 1.500.000 x 22% x 10% = 33.000 đồng/tháng.

5. Khi Chính phủ điều chỉnh mức đóng, tỷ lệ đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

6. Cơ quan BHXH sẽ tự điều chỉnh mức lương cao nhất tham gia BHXH, BHYT BHTN, BHTNLĐ-BNN đối với người tham gia đã kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng lao động, đơn vị không phải nộp hồ sơ. Trường hợp đơn vị chưa kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng, đề nghị đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN theo đúng quy định.

Thông báo này thay thế Thông báo số 2623/BHXH-TST ngày 06/6/2023 của BHXH Thành phố về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ;
- Cơ quan ĐD Bộ GD&ĐT TP (để phối hợp);
- Sở GD & ĐT TP.HCM (để phối hợp);
- Đơn vị trên địa bàn TP.HCM;
- Cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM;
- Tổ chức dịch vụ trên địa bàn TP.HCM;
- Bưu điện Thành phố;
- Văn phòng; Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH TP. TĐ, QH;
- Cổng TTĐT BHXH TP.HCM;
 - Lưu: VT, TST.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Quốc Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.