Open navigation

Công văn 563/BHXH-GĐ2 ngày 05/06/2023 Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 563/BHXH-GĐ2

V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2023 

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Qua việc cấp khống giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) tại tỉnh Đồng Nai để trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) như sau:

1. Nghiêm túc thực hiện Luật KCB, Luật BHYT, quy trình KCB của Bộ Y tế và nghiêm cấm các hành vi trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT.

2. Lãnh đạo các cơ sở KCB BHYT tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác KCB BHYT, công tác cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của các nhân viên y tế được giao nhiệm vụ này.

3. BHXH Thành phố sẽ căn cứ vào dữ liệu người tham gia đã hưởng thụ chế độ BHXH, BHYT trên Hệ thống dữ liệu của Ngành BHXH để rà soát, đối chiếu, khi phát hiện dấu hiệu lạm dụng, trục lợi, BHXH Thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định của Pháp luật.

Đề nghị các cơ sở KCB phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y Tế (để p/h);
- Giám đốc (để b/c);
 - Lưu: VT, GĐ1, GĐ2 (TTr).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.