Open navigation

Công văn 791/BHXH-CĐ ngày 06/03/2023 Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 791/BHXH-CĐ

V/v hồ sơ hưởng BHXH một lần

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện Công văn số 376/BHXH-CSXH ngày 16/02/2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2022/TT- BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế;

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo từ ngày 15/2/2023 hồ sơ hưởng BHXH một lần đối với trường hợp mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 Luật BHXH, như sau:

- Trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS: Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện bị bệnh nêu trên.

- Trường hợp mắc những bệnh khác: Hồ sơ là Biên bản giám định y khoa phải kết luận rõ các nội dung mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thông tin cho người lao động biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PGĐ Thanh;
- Văn phòng, phòng nghiệp vụ;
- BHXH Tp.Thủ Đức, quận huyện;
- Trang Web BHXH TP.HCM;
 - Lưu: VT, CĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Trần Dũng Hà

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.