Open navigation

Công văn 2459/TCT-TTKT ngày 16/06/2023 Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2459/TCT-TTKT

V/v tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã ban hành các công văn để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, trong đó yêu cầu các Cục Thuế tiếp tục chú trọng rà soát đối với các hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh thu nhập trên các sàn thương mại điện tử. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc triển khai thực hiện Công văn số 1923/TCT-TTKT ngày 6/6/2022, số 2925/TCT-TTKT ngày 10/8/2022 và số 4489/TCT-TTKT ngày 1/12/2022 của Tổng cục Thuế

Trên cơ sở tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các Cục Thuế, Tổng cục Thuế nhận thấy một số Cục Thuế địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, qua đó đã đạt được các kết quả tốt như Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa... trong khi đó một số Cục Thuế tập trung số lượng hộ, cá nhân kinh doanh chiếm tỷ lệ lớn, mặc dù đã triển khai nhưng chưa có kết quả như Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Điện Biên, Lâm Đồng, Cần Thơ, Hòa Bình,... Về việc này, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1923/TCT-TTKT ngày 6/6/2022, 2925/TCT-TTKT ngày 10/8/2022, 4489/TCT-TTKT ngày 1/12/2022 về việc tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT.

- Đối với một số Cục Thuế địa phương triển khai chưa hiệu quả, đề nghị các Cục Thuế tổ chức họp bàn giữa các phòng, chi cục để tập trung triển khai thực hiện việc rà soát, xử lý theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại các Công văn trên.

- Tổng hợp báo cáo số liệu kết quả thực hiện (kết quả rà soát lũy kế đến thời điểm hiện tại) về Tổng cục Thuế (Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế) và gửi bản mềm qua địa chỉ thư điện tử: thlong@gdt.gov.vn trước ngày 28/6/2023.

2. Về việc tiếp tục thực hiện rà soát các hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh thu nhập trên nền tảng TMĐT

Trên cơ sở kết quả triển khai có hiệu quả việc rà soát các hộ, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT theo các Công văn số 1923/TCT-TTKT ngày 6/6/2022, số 2925/TCT-TTKT ngày 10/8/2022 và số 4489/TCT-TTKT ngày 1/12/2022, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế quản lý trực tiếp các doanh nghiệp là sàn TMĐT, các doanh nghiệp hoạt động trung gian vận chuyển, các doanh nghiệp hoạt động trung gian thanh toán,...:

- Thực hiện rà soát hồ sơ (hồ sơ thuế, hóa đơn) của các doanh nghiệp tại trụ sở Cơ quan thuế, trên cơ sở đó yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp các thông tin của các hộ, cá nhân kinh doanh phát sinh thu nhập thông qua việc sử dụng các nền tảng dịch vụ do các doanh nghiệp này cung cấp (các Cục Thuế tham khảo mẫu biểu đề nghị cung cấp thông tin theo phụ lục đính kèm Công văn số 1923/TCT-TTKT ngày 6/6/2022 của Tổng cục Thuế), đồng thời thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp này theo đúng quy định.

- Sau khi thu thập được các thông tin, các Cục Thuế thực hiện rà soát, phân loại và gửi cho các Cục Thuế có liên quan (đối với các hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc địa bàn quản lý của các Cục Thuế) để phối hợp triển khai thực hiện.

- Thực hiện báo cáo việc triển khai rà soát tại địa phương và gửi kết quả triển khai thực hiện về Tổng cục Thuế (Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế).

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
 - Lưu: VT, TTKT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
 Vũ Mạnh Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.