Open navigation

Công văn 3094/BHXH-CĐ ngày 03/07/2023 Điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3094/BHXH-CĐ

V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh xin thông tin đến Bưu điện Thành phố về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của kỳ lương tháng 7/2023 như sau:

Ngày 29/6/2023, Chính phủ mới ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Do Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023 nên kỳ lương tháng 7/2023, BHXH Thành phố chưa điều chỉnh tăng theo quy định tại Nghị định này. Khi BHXH Việt Nam điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng thì BHXH Thành phố sẽ thực hiện truy trả phần chênh lệch từ tháng 7/2023 cho đến tháng được điều chỉnh.

Đề nghị Bưu điện Thành phố triển khai nhanh nội dung trên đến các Bưu cục để giải thích cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- BHXH TP Thủ Đức, quận huyện;
 - Lưu: VT, CĐ.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Trần Dũng Hà

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.