Open navigation

Công văn 2312/TCT-CS ngày 08/06/2023 Sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp chế xuất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2312/TCT-CS

V/v sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Tiền Giang;
- Cục Thuế TP Hải Phòng;
- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên;
 - Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp chế xuất. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (có hiệu lực từ ngày 15/7/2022) quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

Căn cứ Điều 4 Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định về người nộp thuế.

Căn cứ Điều 2, Điều 8 và Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 79 và Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp chế xuất có thanh lý tài sản vào thị trường nội địa thì sử dụng hóa đơn bán hàng (loại dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan) theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế có ý kiến để các Cục Thuế được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST (BTC);
- Tổng cục Hải quan (BTC);
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;
- Cục CNTT (TCT);
 - Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Ngọc Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.