Open navigation

Công văn 3205/TB-BHXH ngày 05/07/2023 Nội dung nộp tiền theo cấu trúc quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3205/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ NỘI DUNG NỘP TIỀN THEO CẤU TRÚC QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày 30/6/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Công văn số 1995/BHXH-TCKT về việc nộp tiền thu qua hệ thống ngân hàng để việc quản lý tiền thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) của các đơn vị được tự động cập nhật vào hệ thống, liên thông số liệu giữa các phần mềm hiệu quả và kịp thời. BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về cấu trúc nội dung nộp tiền nhằm giúp việc đối soát, ghi nhận thông tin thanh toán nhanh chóng và chính xác để phục vụ cho việc giải quyết các quyền lợi của người tham gia đúng chế độ chính sách, cụ thể như sau:

1. Trường hợp đơn vị sử dụng tiện ích nộp BHXH trên ứng dụng Mobile banking của Ngân hàng: Nhập, chọn thông tin nộp tiền.

2. Trường hợp đơn vị lập ủy nhiệm chi chuyển tiền theo các kênh khác, trong ủy nhiệm chi, Giấy nộp tiền do đơn vị lập, ghi rõ:

- Cấu trúc nộp:

+BHXH+103+00+Mã đơn vị+Mã cơ quan BHXH+dong BHXH+

- Ví dụ: Công ty ABC khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN ghi +BHXH+103+00+TZ0255Z+00101+dong BHXH

Trong đó: +BHXH+103+00+ là loại hình thu mặc định theo quy định của cơ quan BHXH; TZ0255Z là mã đơn vị của Công ty ABC; 00101 là mã cơ quan BHXH quản lý thu đối với Công ty ABC.

3. Khi chuyển ủy nhiệm chi hoặc nộp tiền trực tiếp tại Ngân hàng, Kho bạc, đơn vị sử dụng lao động lưu ý các Ngân hàng, Kho bạc nơi mở tài khoản hoặc nơi chuyển tiền hỗ trợ ghi đầy đủ nội dung nộp tiền theo hướng dẫn trên khi thực hiện lệnh thanh toán không làm sai lệch cấu trúc nội dung thanh toán.

BHXH Thành phố thông báo để các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Đơn vị sử dụng lao động tại TP.HCM;
- Cơ sở giáo dục tại TP.HCM;
- Tổ chức dịch vụ tại TP.HCM;
- Bưu điện Thành phố;
- Các Ngân hàng tại TP.HCM;
- Ban Giám đốc;
- Văn phòng; Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH TP. TĐ, QH;
- Cổng TTĐT BHXH TP.HCM;
 - Lưu: VT, TST.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Quốc Thanh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.