Open navigation

Công văn 414/TTCL4-CL ngày 03/07/2023 Khai báo thủy sản khai thác có nguồn gốc nhập khẩu được chế biến xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản

CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 4
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 414/TTCL4-CL

V/v khai báo thủy sản khai thác có nguồn gốc nhập khẩu được chế biến xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Các Doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu

Tiếp theo văn bản số 358/TTCL4-CL ngày 14/6/2023 của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 về việc khai báo thủy sản khai thác có nguồn gốc nhập khẩu được chế biến xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản;

Căn cứ hướng dẫn của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và Cục Thủy sản, Trung lâm Chất lượng vùng 4 bổ sung thông tin tới các doanh nghiệp như sau:

Về nội dung khai báo tên khoa học của loài thủy sản trên Processing Statement, Cơ quan thẩm quyền Nhật Bản đã có thư gửi Cục Thủy sản xác nhận không bắt buộc khai báo thông tin này.

Trung tâm thông báo Doanh nghiệp biết và thực hiện.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/cáo);
- PGĐ Tấn Ngọc (để biết);
 - Lưu VT, CL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Trương Huy Đạt

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.