Open navigation

Công văn 45193/CTHN-TTHT ngày 30/06/2023 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới trong khu công nghiệp

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45193/CTHN-TTHT

V/v ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới trong khu công nghiệp

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH IMV Techno Việt Nam
(Địa chỉ: Nhà máy số 13, Tổ hợp nhà máy cho thuê số 2, lô P-7, KCN Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội - MST: 0108234532)

Trả lời công văn số CV-01/2023 ngày 15/5/2023 của Công ty TNHH IMV Techno Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về ưu đãi thuế TNDN có dự án đầu tư mới trong khu công nghiệp, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;

“Điều 4. Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Dự án đầu tư mới đáp ứng Điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật thuế TNDN) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (trừ địa bàn nêu ti Khoản 55 ph lục II được thực hiện theo hướng dẫn ti Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực hoặc địa bàn quy định của Luật thuế TNDN.

2. Dự án đầu tư mới vào địa bàn là khu kinh tế, khu công nghệ cao (k cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu kinh tế, khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

3. Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có Điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ) mà không thuộc các dự án đầu tư nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

4. Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu chế xuất, thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều này.

5. Trường hợp dự án đầu tư mới đồng thời đáp ứng nhiều Điều kiện ưu đãi về thuế TNDN thì được chọn hưởng mức ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn đơn vị về nguyên tắc như sau:

Trường hợp năm 2018, Công ty có dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội (khu công nghiệp không nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi), nếu dự án của Công ty đáp ứng quy định về dự án đầu tư mới tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì thu nhập của Công ty từ thực hiện dự án này được áp dụng hình thức ưu đãi thuế TNDN miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ theo điều kiện thực tế đáp ứng và không được hưởng ưu đãi theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại địa bàn điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (áp dụng thuế suất ưu đãi 17% theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CP). Khoản thu nhập từ dự án được hưởng ưu đãi không gồm các khoản thu nhập nêu tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Thanh tra - Kiểm tra s 1 đ được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH IMV Techno Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
 - Phòng NVDTPC;

- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.