Open navigation

Công văn 479/BHXH-TST ngày 24/02/2023 Tăng cường thực hiện giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp năm 2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 479/BHXH-TST

V/v tăng cường thực hiện giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2023

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) đã bám sát các chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiều giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là BHXH) thông qua việc tuyên truyền rộng rãi về lợi ích, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHXH tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động; hàng tháng gửi thông báo kết quả đóng BHXH; phân công cán bộ bám sát, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhất là những đơn vị có số lao động và số tiền thu ln; chủ động phân tích dữ liệu thu để kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường về số người, mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; triển khai các hoạt động kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị nợ đọng từ 3 tháng trở lên; báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình đóng BHXH của các doanh nghiệp trên địa bàn ... Chính vì vậy, cuối năm 2022 tỷ lệ chậm đóng của các đơn vị tham gia chỉ chiếm 2,91% trên số phải thu, đây là tỷ lệ chậm đóng thấp nhất từ trước đến nay. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng BHXH xuống mức thấp nhất, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc có liên quan tại BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai một số nội dung sau:

I. Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình quản lý thu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Hàng tháng thực hiện việc thông tin, thông báo kết quả đóng BHXH tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động để đơn vị biết và đóng BHXH đầy đủ, kịp thời.

- Trường hợp đơn vị chậm đóng từ 01 tháng đến dưới 03 tháng, thực hiện gửi thông báo đôn đốc đến đơn vị. Nếu đơn vị không đóng tiền, cán bộ lập Biên bản hành vi vi phạm theo quy định.

- Đối với đơn vị chậm đóng từ 03 tháng trở lên tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền nếu đơn vị không thực hiện kết luận thanh tra; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an lập và chuyển hồ sơ, tài liệu để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh về tình trạng chậm đóng BHXH của các đơn vị trên địa bàn; chủ động đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ thu nợ liên ngành và xử lý nghiêm đơn vị vi phạm việc đóng BHXH theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Lập danh sách đơn vị đã đôn đốc nộp tiền chậm đóng hoặc đã thanh tra đột xuất và vi phạm hành chính nhưng cố tình không đóng BHXH để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và Trung ương.

2. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đối thoại với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp để phổ biến các quy định, chính sách mới, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Đôn đốc đơn vị đóng BHXH kịp thời, không đ phát sinh số tiền chậm đóng mới. Phối hợp với công đoàn cơ sở, đơn vị sử dụng lao động vận động người lao động cài đặt ng dụng VssID - BHXH số trên nền tảng thiết bị di động để người lao động theo dõi, giám sát quá trình đóng và quyền lợi hưởng chế độ BHXH, BHYT.

3. Xây dựng kế hoạch cụ thể theo tuần, tháng đối với lãnh đạo và các phòng chức năng liên quan, giao trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ chuyên quản làm việc, nắm bắt, xử lý thông tin, đôn đốc doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời. Xem đây là tiêu chí để đánh giá, chấm điểm thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân hàng quý và cả năm.

II. Đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

1. Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của BHXH các tỉnh, hàng tháng báo cáo Tổng Giám đốc những địa phương không thực hiện tốt các quy định dẫn đến tăng số tiền chậm đóng BHXH và yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh trực tiếp giải trình.

2. Vụ Thanh tra - Kiểm tra: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, đôn đốc BHXH tỉnh tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đột xuất theo quy định.

3. Trung tâm Truyền thông

- Phối hợp với BHXH các tỉnh đăng tải thông tin của các đơn vị chậm đóng, trốn đóng, đơn vị cố tình vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hướng dẫn BHXH các tỉnh tuyên truyền pháp luật về BHXH trong đó linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, báo, tạp chí...

4. Trung tâm Công nghệ thông tin

Hoàn thiện các chức năng phần mềm đáp ứng việc quản lý, cập nhật theo thời gian, số tiền chậm đóng và trạng thái của từng người lao động tại các đơn vị chậm đóng.

5. Trung tâm Chăm sóc khách hàng: Tăng cường hướng dẫn và kiểm tra các địa phương thực hiện hoàn thành kế hoạch cài đặt ứng dụng BHXH số VssID - trên nền tảng thiết bị di động cho người lao động, người dân.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng quản lý BHXHVN (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an, Bộ LĐTBXH;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
 - Lưu: VT, TS
T.

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế Mạnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.