Open navigation

Công văn 276/LĐTBXH-BHXH ngày 06/02/2023 Vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/LĐTBXH-BHXH

V/v vướng mắc trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời văn bản số 3177/BHXH-CSXH ngày 28/10/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về vướng mắc trong thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng, trong đó có phương thức đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Như vậy, tại thời điểm đóng người lao động được xác định đủ điều kiện và đã tự nguyện lựa chọn phương thức đóng một lần cho những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu, trên cơ sở đó cơ quan bảo hiểm xã hội đã ra Quyết định giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và thực hiện đúng quy định của pháp luật, không thực hiện hoàn trả số tiền người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (toàn bộ hoặc một phần); mức hưởng chế độ hưu trí của người lao động được tính trên tổng thời gian người lao động đã được giải quyết chế độ hưu trí trước đây cộng với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội được cộng nối.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh giải thích để người lao động biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
 - Lưu: VT, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Bá Hoan

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.