Open navigation

Công văn 3186/TCHQ-TXNK ngày 21/06/2023 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3186/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Các Công ty theo danh sách gửi kèm.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp (theo danh sách đính kèm) đề nghị hướng dẫn việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ đối với mặt hàng máy trung tâm gia công CNC, máy cắt dây CNC, máy xung điện CNC-ZNC, máy đục lỗ, máy công cụ dùng để gia công gỗ, máy công cụ dùng để gia công kim loại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/2/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 632/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ. Theo đó, trường hợp hàng hóa có tên mô tả “Loại khác” thuộc phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP là hàng hóa thuộc một trong các Nhóm đã được nêu tên cụ thể từ Mục I đến Mục VI và không thuộc các phân nhóm đã được nêu cụ thể tại các Nhóm này.

Tại Phụ lục III Nghị định 15/2022/NĐ-CP - Hàng hóa công nghệ thông tin khác theo pháp luật về công nghệ thông tin quy định như sau: STT 07- loại khác, Mục IV - Thiết bị điện tử chuyên dùng tích dấu (*). Tại phần Ghi chú (cuối Phụ lục III) có quy định: “Các dòng hàng có ký hiệu (*) cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục này, thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa nhập khẩu”.

Theo đó, trường hợp mặt hàng máy trung tâm gia công CNC, máy cắt dây CNC, máy xung điện CNC-ZNC, máy đục lỗ, máy công cụ dùng để gia công gỗ, máy công cụ dùng để gia công kim loại nhập khẩu nếu được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì thuộc mục IV Phần B Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT 10%.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Công ty (theo danh sách kèm theo) biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.