Open navigation

Công văn 78/LĐLĐ-CSPL ngày 06/02/2023 Thực hiện Nghị quyết 06_NQ-CP

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/LĐLĐ-CSPL

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2023

 

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
 - Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Công ty và cấp tr
ên tương đương;
- Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố;
 - Các đơn vị kinh tế - sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ Thành phố.

- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động.

- Thực hiện Công văn số 5890/TLĐ-CSPL ngày 31/01/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP về phát triển thị trường lao động.

Để triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về việc phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững, và hội nhập nhm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp công đoàn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ tới các cấp công đoàn để cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động biết, nắm vững và triển khai thực hiện tốt, phù hợp với điều kiện ở cấp mình, ngành mình..

2. Chủ động, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được xác định tại khoản 10, mục IV của Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ.

3. Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp trong triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội.

4. Nâng cao hiệu quả các hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Chú trọng các hoạt động bảo vệ và duy trì việc làm bền vững cho người lao động; thúc đẩy việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận bảo đảm phúc lợi cho người lao động; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

5. Tiếp tục rà soát, tổng hợp kịp thời các kiến nghị, khó khăn, phản ánh, đề xuất của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tới Liên đoàn Lao động thành phố, các ban ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan liên quan.

Giao Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (Website và Facebook của LĐLĐ Thành phố)... về Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ để đoàn viên công đoàn, người lao động và người sử dụng lao động biết, triển khai thực hiện.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ đến công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn, người lao động và công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên “th/hiện”;
- ĐCT Tổng LĐLĐ.VN “để b/cáo"
 - Thường trực Thành ủy “để b/cáo

 - Thường trực UBND TP HCM “đ
 b/cáo
 - TT. LĐLĐ TP “để báo cáo
;
- Các Ban chuyên đề LĐLĐ TP.HCM
- Văn phòng (C, PVP, NCTH);
 - Lưu: VT, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Phạm Chí Tâm

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.