Open navigation

Công văn 5694/VPCP-CN ngày 27/07/2023 Châu Âu thêm rào cản với ngành dệt may

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5694/VPCP-CN

V/v Châu Âu thêm rào cản với ngành dệt may

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Công Thương.

Báo điện tử Sài gòn giải phóng ngày 20 tháng 7 năm 2023 có phản ánh thông tin: Châu Âu thêm rào cản với ngành dệt may, theo đó đưa ra quy tắc bắt buộc các doanh nghiệp sản xuất dệt may đảm nhận trách nhiệm cho toàn bộ vòng đời của sản phẩm dệt may, đồng thời hỗ trợ sự quản lý bền vững rác thải dệt may khắp Châu Âu. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương nghiên cứu thông tin Báo điện tử Sài gòn giải phóng phản ánh nêu trên, xây dựng giải pháp triển khai phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTg; Các Vụ: QHQT, NN, TH; Cổng TTĐTCP;
 - Lưu: VT, CN (2). Tm

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.