Open navigation

Công văn 476/TCHQ-TXNK ngày 06/02/2023 Hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hoạt động doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 476/TCHQ-TXNK

V/v DNCX cho DN nội địa thuê, mượn máy móc

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH JDL Việt Nam.
(tng 26 tòa nhà Handico Tower, khu đô thị mới M Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường M Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận dược công văn s 20092022/JDL ngày 20/9/2022 của Công ty TNHH JDL Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hoạt động doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17/1/2023, Tng cục Hải quan đã có công văn số 300/TCHQ-GSQL hướng dẫn về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hoạt động DNCX cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu (bản chụp đính kèm), đề nghị Công ty TNHH JDL Việt Nam nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH JDL Việt Nam được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - 
Phó TCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3
b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.