Open navigation

Công văn 2206/BHXH-TCKT ngày 20/07/2023 Chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2206/BHXH-TCKT

V/v chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2023

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
 - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 14/8/2023); Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng; Công văn số 5277/VPCP-KTTH ngày 13/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc sớm triển khai Nghị định số 42/2023/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng và Công văn số 2664/LĐTBXH-BHXH ngày 13/7/2023 của Bộ LĐTBXH trả lời Văn bản số 2122/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam xin ý kiến về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng. Để bảo đảm người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP trong thời gian sớm nhất ngay sau khi Nghị định này có hiệu lực, BHXH Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức chi trả chế độ BHXH tháng 8 năm 2023 như sau:

1. Về thời điểm chi trả

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức hưởng mới quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH từ ngày 14/8/2023.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Căn cứ kế hoạch cấp kinh phí của BHXH Việt Nam, chuyển kinh phí cho cơ quan bưu điện đầy đủ, kịp thời để chi trả cho người hưởng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, phối hợp, giải quyết, xử lý dứt điểm tình huống phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với cơ quan Bưu điện tuyên truyền, phổ biến về quyền lợi theo mức hưởng mới và thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách.

2.2. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc:

- Tập trung tối đa nhân lực, rút ngắn thời gian chi trả, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng.

- Phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền, phổ biến nội dung và hiệu lực của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP; Thông báo kịp thời lịch chi trả cụ thể của kỳ chi trả tháng 8/2023 cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQL (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: CSXH, CNTT, TT, TCBH;
 - Lưu: VT, TCKT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Lê Hùng Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.