Open navigation

Công văn 3650/BHXH-CĐ ngày 21/07/2023 Quản lý việc cấp chứng từ làm cơ sở thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
 TP. HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3650/BHXH-CĐ

V/v quản lý việc cấp chứng từ làm cơ sở thanh toán chế độ BHXH.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2023 

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian vừa qua, báo chí phản ánh có tình trạng cấp khống, mua bán giấy tờ khám chữa bệnh giả ở Đồng Nai và thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH). Để ngăn chặn tình trạng trên, BHXH thành phố Hồ Chí Minh đề nghị lãnh đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) tăng cường các biện pháp kiểm soát việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, trong đó lưu ý các nội dung sau đây:

1. Đối với các cơ sở KCB (gồm cơ sở có ký hợp đồng và không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH):

- Rà soát lại việc phân công bác sĩ KCB được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Các trường hợp bác sĩ nghỉ việc hoặc không còn được phân công cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì thực hiện kê khai ngày kết thúc phân công cấp giấy trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế (Cổng GĐ BHYT).

- Phân công, quản lý chặt chẽ tài khoản có chức năng tạo lập các chứng từ trên Cổng GĐ BHYT.

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng GĐ BHYT. Đối với các trường hợp chưa thực hiện việc cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng GĐ BHYT thì sau khi cấp xong, chậm nhất ngày hôm sau phải thực hiện chuyển toàn bộ dữ liệu cấp giấy lên Cổng GĐ BHYT theo quy định của Bộ Y tế để cơ quan BHXH đối soát dữ liệu trước khi giải quyết chế độ cho người lao động.

2. Đề nghị các cơ sở KCB tiếp tục thực hiện việc đăng ký mẫu dấu của đơn vị, mẫu chữ ký bác sỹ sử dụng trên giấy chứng nhận hưởng BHXH theo các bước sau:

- Điền thông tin vào mẫu bản đăng ký mẫu dấu của cơ sở KCB và chữ ký của người hành nghề (phụ lục 08-đính kèm TT56/2017/TT-BYT) có chữ ký, đóng dấu đỏ.

- Thực hiện khai báo đăng ký trên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn (đính kèm hướng dẫn của BHXH Việt Nam).

- Sau khi được cơ quan BHXH phê duyệt, chấp nhận thì gửi bản giấy qua đường bưu điện cho cơ quan BHXH quản lý trực tiếp 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tra cứu kết quả xử lý hồ sơ tại https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/KCB-cap-giay-nghi-viec-huong- bhxh.aspx (đính kèm hướng dẫn của BHXH Việt Nam).

3. Khi tiếp nhận, giải quyết chi trả các chế độ BHXH, cơ quan BHXH sẽ thực hiện đối soát 100% dữ liệu giải quyết với dữ liệu KCB trên cổng Giám định BHYT. Vì vậy, tất cả các giấy tờ làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH được các cơ sở KCB cấp từ ngày 01/8/2023 trở đi mà không có dữ liệu trên cổng Giám định Bảo hiểm y tế thì chưa đủ cơ sở để cơ quan BHXH thanh toán.

Đề nghị các cơ sở KCB quan tâm thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- Sở Y tế (để ph/h);
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH Q/H,Tp.Thủ Đức;
- Website BHXH TP.Hồ Chí Minh;
 - Lưu: VT, CĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Trần Dũng HàPHỤ LỤC 01

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ SỬ DỤNG TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH
(Gửi kèm theo công văn số 5451 /BHXH-CNTT ngày 27/12/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

1. Cơ sở KCB đã ký hợp đồng KCB BHYT

- Bước 1. Đăng nhập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

- Bước 2. Chọn chức năng Cấp chứng từ -> Đăng ký cấp chứng từ

 

 

Màn hình sẽ hiển thị như sau:

- Bước 3. Chọn nút  để khai báo các thông tin để Đăng ký quyền cấp chứng từ.

Trong đó:

+ Email: tài khoản thư điện tử liên hệ.

+ Số điện thoại: Điện thoại liên hệ.

+ CQ quản lý BHXH: Chọn cơ quan BHXH quản lý trực tiếp.

+ Giấy phép HĐ: Số của giấy phép hoạt động

+ Ngày cấp GP: Ngày cấp giấy phép hoạt động.

+ Người ĐD kí: Tên người đại diện ký trên Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT)

+ Nơi nhận: Như nơi nhận trên Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT)

+ Mẫu đăng kí đính kèm: Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT) có chữ ký, đóng dấu đỏ.

+ Thêm người hành nghề: Thêm danh sách người hành nghề được phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo Phụ lục 8 gửi kèm.

- Bước 4. Chọn Đăng ký. Nếu cơ quan BHXH từ chối sẽ thông báo lý do vào email của cơ sở KCB. Nếu cơ quan BHXH phê duyệt, cơ sở KCB sẽ thấy tại màn hình Kết quả gửi hồ sơ.

2. Cơ sở KCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT

- Bước 1. Truy cập Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn

- Bước 2. Chọn Đăng ký cấp chứng từ như hình sau:

- Bước 3. Chọn Đăng ký tài khoản như hình sau:

- Bước 4. Khai báo các thông tin để Đăng ký quyền cấp chứng từ.

Trong đó:

+ Email: tài khoản thư điện tử liên hệ.

+ Số điện thoại: Điện thoại liên hệ.

+ CQ quản lý BHXH: Chọn cơ quan BHXH quản lý trực tiếp.

+ Giấy phép HĐ: Số của giấy phép hoạt động

+ Ngày cấp GP: Ngày cấp giấy phép hoạt động.

+ Người ĐD kí: Tên người đại diện ký trên Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT)

+ Nơi nhận: Như nơi nhận trên Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT)

+ Mẫu đăng kí đính kèm: Phụ lục 8 (theo TT 56/2017/TT-BYT) có chữ ký, đóng dấu đỏ.

+ Thêm người hành nghề: Thêm danh sách người hành nghề được phép ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo Phụ lục 8 gửi kèm.

- Bước 5. Chọn Đăng ký và đợi Cổng GĐ BHYT gửi tài khoản và mật khẩu vào email đã khai báo ở Bước 4. Khi đăng ký thành công, cơ sở KCB sẽ nhìn thấy màn hình sau:PHỤ LỤC 02

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CÁC CƠ SỞ KCB ĐƯỢC PHÉP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH
(Gửi kèm theo công văn số 5451 /BHXH-CNTT ngày 27/12/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

- Bước 1. Truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn.

- Bước 2. Chọn chuyên mục Tra cứu trực tuyến như hình sau:

- Bước 3. Chọn Tra cứu cơ sở khám chữa bệnh và thực hiện tìm kiếm:

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.