Open navigation

Công văn 2325/HQTPHCM-GSQL ngày 10/08/2023 Hướng dẫn thủ tục hải quan

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2325/HQTPHCM-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Công ty cổ phần thú y Đại Dương Trắng
Đ/c: 30 đường số 11, khu dâu cư Him Lam 6A, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Phúc đáp Công văn số 01/DDT-2023 của Công ty về việc nhập khẩu hàng hóa theo mã HS trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

Tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định:

“1. Ngoài các hoạt động thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giy tờ có liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.”

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Trường hợp còn vướng mắc, Quý Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi trực tiếp thực hiện thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Nguyễn Hữu Nghiệp (để b/c);
- Phòng CNTT (để đăng Website);
 - Lưu: VT, GSQL.Thủy (3b)

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

 Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.