Open navigation

Công văn 4086/TCHQ-TXNK ngày 04/08/2023 Hướng dẫn mã HS

BỘ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4086/TCHQ-TXNK

V/v hướng dẫn mã HS

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghệ tự động hóa Sao Việt. 
(Đ/c: số 28 ngõ 206 Trương Định, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0423.03/CV-VNS ngày 07/04/2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ tự động hóa Sao Việt (Công ty) đề nghị hướng dẫn chọn mã MS code cho mặt hàng Bộ điều chỉnh tốc độ tự động dùng cho máy cắt công nghiệp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, quy định về Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số; thì:

Trường hợp của Công ty không đáp ứng về hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số và thời hạn nộp hồ sơ theo quy định ít nhất 60 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu.

Do đó, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam. Tổng cục Hải quan trả lại hồ sơ kèm theo công văn số 0423.03/CV-VNS ngày 07/4/2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ tự động hóa Sao Việt.

Đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc khi làm thủ tục hải quan, Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tng cục Hải quan thông báo để C phn Công ngh tự động hóa Sao Việt biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên; 
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - L. Anh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.