Open navigation

Công văn 6852/TXNK-CST ngày 07/08/2023 Trả lời kiến nghị áp dụng thuế chống bán phá giá tại thời điểm chuyển tiêu thụ nội địa

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6852/TXNK-CST

V/v trả lời kiến nghị áp dụng thuế CBPG tại thời điểm chuyển tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Fuyao Industrial.
(Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương)

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được đơn phản ánh kiến nghị số PAKN. 20230711.00.90 của Công ty TNHH Việt Nam Fuyao Industrial vướng mắc về việc áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) tại thời điểm chuyển tiêu thụ nội địa. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu sau đó thay đổi mục đích sử dụng

Căn cứ theo khoản 7 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2013/QH13 ngày 06/4/2016: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khu” thuộc đối tượng miễn thuế;

Căn cứ theo khoản 5 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016: “Thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng k cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.”;

Căn cứ theo khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định về khai hải quan như sau: “Đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu thuộc đi tượng không chịu thuế xuất khu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đi theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đi theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyn tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.”

Căn cứ theo điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ: ...Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng không sử dụng hoặc hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng để sản xuất nhưng không xuất khu sản phẩm thì không được miễn thuế nhập khẩu, người nộp thuế phải đăng ký tờ khai hải quan mới và kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan theo mc thuế suất và trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới, trừ trường hợp làm quà biếu, quà tặng theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì người nộp thuế phải đăng ký tờ khai hải quan mới và kê khai, nộp thuế theo quy định tương tự như đối với hàng hóa nhập khẩu thông thường (bao gồm cả thuế chống bán phá đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá).

2. Về việc xác định đối tượng áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Căn cứ theo Điều 1 Quyết định số 2963/QĐ-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13/10/2021 áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester và Quyết định số 928/QĐ-BCT ngày 13/5/2022 đính chính một số nội dung của Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13/10/2021 của Bộ Công thương:

“1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021 như sau:

Áp dụng thuế chng bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester được phân loại theo các mã HS 5402.33.10, 5402.33.90, 5402.46.10, 5402.46.90, 5402.47.10, 5402.47.90...”.

2. Sửa đổi, bổ sung Mục 1 Thông báo ban hành kèm Quyết định số 2302/QĐ-BCT (được đính chính theo Quyết định số 928/QĐ-BCT ngày 13 tháng 5 năm 2022) như sau:

Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) chính thức được phân loại theo mã HS sau: 5402.33.10, 5402.33.90, 5402.46.10, 5402.46.90, 5402.47.10, 5402.47.90....””

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu là sợi dài làm từ polyester được phân loại theo các mạ HS 5402.33.10, 5402.33.90, 5402.46.10, 5402.46.90, 5402.47.10, 5402.47.90 thuộc đối tượng áp dụng thuế chng bán phá giá. Mức thuế chống bán phá giá và thủ tục, hồ sơ kiểm tra áp dụng thuế CBPG thực hiện theo quy định tại mục 3 và mục 5 Thông báo đính kèm Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13/10/2021 của Bộ Công thương.

Đề nghị doanh nghiệp đối chiếu các quy định trên với trường hợp cụ thể của doanh nghiệp để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến việc xác định đối tượng áp dụng biện pháp CBPG, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Bộ Công thương để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) thông báo để Công ty TNHH Việt Nam Fuyao Industrial biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tổng cục;
 - Lưu: VT, CST(3b).

CỤC TRƯỞNG
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.