Open navigation

Công văn 56947/CTHN-TTHT ngày 04/08/2023 Chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44_2023_NĐ-CP

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56947/CTHN-TTHT

V/v chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 0tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Ban chuyên đề An ninh thủ đô
(Địa chỉ: Số 82 Phố Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; MST: 0100109748)

Trả lời công văn số 412/ANTĐ đề ngày 18/7/2023 của Ban chuyên đề An ninh thủ đô đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội như sau:

+ Tại Điều 1 quy định giảm thuế giá trị gia tăng:

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

…”

+ Tại Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

…”

- Căn cứ Phụ lục I, II, III danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ.

- Căn cứ Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Chính phủ ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Ban chuyên đề An ninh thủ đô tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cung cấp dịch vụ quảng cáo đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính ph.

Trường hp Ban chuyên đề An ninh thủ đô cung cấp dịch vụ là dịch vụ thiết kế, tạo không gian và thời gian quảng cáo trên internet (thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng mức thuế suất GTGT 10%) thuộc Phụ lục III ban hành theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP thì dịch vụ này không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ.

Đề nghị Ban chuyên đề An ninh thủ đô căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu dịch vụ do Ban chuyên đề An ninh thủ đô cung cấp và các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 6 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ban chuyên đề An ninh thủ đô được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
 - Phòng TTKT6;

- Website Cục thuế;
- Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hữu Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.