Open navigation

Công văn 2010/TCTK-TKQG ngày 30/11/2022 Thông báo số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) sơ bộ 6 tháng đầu năm ước tính 6

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2010/TCTK-TKQG

V/v thông báo số liệu GRDP sơ bộ 6 tháng đầu năm, ước tính 6 tháng cuối năm và cả năm 2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP), Tổng cục Thống kê đã biên soạn số liệu GRDP sơ bộ 6 tháng đầu năm, ước tính 6 tháng cuối năm và cả năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và gửi Quý Ủy ban để thống nhất sử dụng (theo phụ lục đính kèm).

Tổng cục Thống kê trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Cục Thống kê tỉnh Điện Biên;
- Các Vụ thuộc cơ quan Tổng cục;
- Lưu: VT, TKQG.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Lê Trung HiếuTỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN

Sơ bộ 6 tháng đầu năm, ước tính 6 tháng cuối năm và cả năm 2022

Tỉnh: Điện Biên

(Kèm theo Công văn số 2010/TCTK-TKQG, ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Tổng cục Thống kê)

Đơn vị tính: %

 

6 tháng đầu năm (Sơ bộ)

6 tháng cuối năm (Ước tính)

Cả năm 2022 (Ước tính)

GRDP

109.55

110.73

110.19

1. Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

105.10

106.42

105.79

2. Khu vực Công nghiệp và Xây dựng

118.21

114.67

116.11

Trong đó: Công nghiệp

122.62

123.69

123.17

3. Khu vực Dịch vụ

108.15

110.68

109.49

4. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

109.30

107.51

108.27

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.