Open navigation

Công văn 3179/BTTTT-CĐSQG ngày 07/08/2023 Phối hợp thực hiện tôn vinh dịch vụ công trực tuyến xuất sắc

BỘ THÔNG TIN VÀ
 TRUYỀN THÔNG

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3179/BTTTT-CĐSQG

V/v phối hợp thực hiện tôn vinh dịch vụ công trực tuyến xuất sắc

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ “Tổ chức tôn vinh dịch vụ công chất lượng nhất, dịch vụ công thu hút được sự tham gia rộng rãi nhất, cơ quan nhà nước vận hành tối ưu nhất, vấn đề phát triển kinh tế - xã hội đã giải quyết có kết quả đột phá nhất và cơ quan nhà nước phát triển Chính phủ số tốt nhất”.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ đánh giá, lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) xuất sắc của khối bộ, khối tỉnh; giải pháp cung cấp DVCTT xuất sắc và tổ chức tôn vinh vào Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023. Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tôn vinh DVCTT xuất sắc với một số nội dung sau:

1. Lựa chọn và đề xuất 10 DVCTT xuất sắc của năm 2022 và năm 2023 (gồm 05 DVCTT dành cho người dân và 05 DVCTT dành cho doanh nghiệp) với các tiêu chí như sau:

a) Là DVCTT toàn trình theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

b) Có hiệu quả sử dụng tốt, đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Được nhiều người sử dụng, thể hiện bằng việc có số lượng hồ sơ trực tuyến cao nhất (tính trong năm 2022 và trong năm 2023).

- Được người dân, doanh nghiệp đánh giá mức độ hài lòng cao (từ 90% trở lên).

- Góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian,…cho người sử dụng, cho cơ quan nhà nước.

Danh sách 10 DVCTT xuất sắc kèm theo thông tin, số liệu cụ thể theo các tiêu chí trên xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/8/2023.

2. Giao Cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ/Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm đầu mối triển khai; đồng thời cử cán bộ liên hệ với đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Chuyển đổi số quốc gia) để phối hợp, thực hiện.

Đầu mối liên hệ của Bộ Thông tin và Truyền thông: Đ/c Đặng Thị Thu Hương, Cục Chuyển đổi số quốc gia, email: dtthuong@mic.gov.vn, điện thoại: 0908.863.669.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;
- Cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, CĐSQG (TTCNSQG, DVS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Huy Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.