Open navigation

Công văn 3909/UBND-KSTT ngày 24/10/2022 Tăng cường ứng dụng chữ ký số trong việc phát hành văn bản điện tử

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3909/UBND-KSTT

Về việc tăng cường ứng dụng chữ ký số trong việc phát hành văn bản điện tử

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2022

 

Kính gửi:

- Sở, ban, ngành Thành phố;
 - Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 về quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý tài liệu điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, tại Điều 11, Khoản 3 của Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 đã hướng dẫn phát hành và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi đối với văn bản điện tử và phát hành văn bản giấy từ văn bản được ký số của người có thẩm quyền. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 của Quyết định số 3760/QĐ-UBND về quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Quản lý tài liệu điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện như sau:

1. Ưu tiên phát hành văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức (Khoản 1, Điều 4 của Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy chế quản lý, sử dụng Hệ thng Quản lý tài liệu điện tử tại Thành phố H Chí Minh) đối với danh mục văn bản hành chính được quy định tại công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 4/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy.

2. Chủ động rà soát và đăng ký chứng thư số theo hướng dẫn tại Công văn số 250/STTTT-CNTT ngày 14/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 01/12/2019 của Bộ Quốc phòng.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Thành viên BCĐ CCHC Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Các Phòng NCTH;
 - 
P. KSTTHC; P.HC-TC; Trung tâm Tin hc;
 - Lưu: VT, (KSTT/Sa).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Dương Anh Đức

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.