Open navigation

Công văn 4409/SGDĐT-GDNCL ngày 15/11/2022 Hướng dẫn các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoạt động sau khi được cấp Giấy chứng nhận

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4409/SGDĐT-GDNCL

V/v hướng dẫn các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoạt động sau khi được cấp Giấy chứng nhận.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn thành phố.

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội,

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội,

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội,

Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục,

Căn cứ Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP,

Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam,

Căn cứ Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật,

Căn cứ Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

Căn cứ Văn bản số 3768/BGDĐT-HTQT ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý kinh doanh dịch vụ tư vấn du học,

Căn cứ Văn bản số 3547/SGDĐT-GDNCL ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2021/NĐ-CP,

Nhằm giúp các đơn vị hoạt động đúng quy định sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai hoạt động tư vấn du học chậm nhất trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP, đảm bảo không vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 109 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP.

2. Tổ chức hoạt động tuân thủ các quy định hiện hành:

a) Về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

- Đảm bảo đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học đạt chuẩn theo quy định tại Khoản 3 Điều 107 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP: “Có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

- Thực hiện ký kết Hợp đồng lao động, giải quyết các chế độ về ngày nghỉ của người lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14.

- Thực hiện chế độ đóng bảo hiểm xã hội, mở đóng sổ đúng theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.

- Đăng ký Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài công tác tại đơn vị theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (Lưu ý về thời hạn của giấy phép lao động và chức danh công việc của người lao động).

b) Về việc thực hiện hoạt động tư vấn du học

- Khi thực hiện nhiệm vụ tư vấn du học cần kết hợp phổ biến đến du học sinh trước khi đi du học về quyền và trách nhiệm của du học sinh trong thời gian học tập tại nước ngoài theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP.

- Chủ động rà soát thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm của tổ chức tư vấn du học theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP.

c) Về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Ủy ban nhân dân thành phố, phải gửi đầy đủ hồ sơ cho Sở Thông tin và Truyền thông ít nhất là 20 ngày trước ngày dự kiến tổ chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 23/2013/QĐ- UBND (đính kèm báo cáo theo mẫu quy định tại văn bản số 3547/SGDĐT-GDNCL).

d) Về việc lưu trữ hồ sơ

Tổ chức thực hiện lưu trữ hồ sơ pháp lý (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học), hồ sơ nhân sự (văn bằng chứng chỉ, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội) một cách khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, tổ chức hoạt động.

e) Về việc thực hiện công khai

Theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP, thực hiện niêm yết công khai thông tin tại trụ sở và tại trang thông tin điện tử của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin và nội dung công khai dưới đây:

- Quyết định thành lập tổ chức hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp;

- Danh sách nhân viên trực tiếp tư vấn du học gồm tên tuổi, văn bằng, chứng chỉ đáp ứng theo quy định của pháp luật, trong đó nhân viên phải qua đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học và được cấp chứng chỉ theo quy định;

- Thông tin liên quan đến ngành nghề, chương trình đào tạo, tình trạng kiểm định hoặc công nhận chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục nước ngoài đã ký thỏa thuận hợp tác hoặc đại diện tuyển sinh với tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

- Thông tin về các khoản học phí và sinh hoạt phí, các khoản phí dịch vụ;

- Báo cáo hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đã gửi Sở Giáo dục và Đào tạo hàng năm.

f) Về việc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động

Sử dụng ID và Password để thực hiện báo cáo và cập nhật thông tin của đơn vị trên trang https://quanlyncl.hcm.edu.vn theo hướng dẫn tại công văn số 3672/SGDĐT-GDNCL ngày 04 tháng 10 năm 2022 (Lưu ý: Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập sẽ cung cấp ID, password cho đơn vị sau 07 ngày kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học);

- Thời gian thực hiện báo cáo: trước ngày 25 hàng tháng.

3. Một số lưu ý:

- Khi có sự thay đổi về địa điểm tổ chức hoạt động hoặc pháp nhân đăng ký hoạt động, đơn vị phải thực hiện hồ sơ đăng ký điều chỉnh nội dung được cấp phép và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Trong quá trình tổ chức hoạt động, các đơn vị thường xuyên cập nhật dữ liệu trên trang https://quanlyncl.hcm.edu.vn về hồ sơ nhân sự; thông tin du học sinh đã đi du học; thỏa thuận hợp tác hoặc đại diện tuyển sinh; hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về hoạt động tư vấn du học đã tổ chức.

- Khi có vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị các đơn vị thông tin về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập, số điện thoại: 38299340) để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc “để báo cáo”;
 - Lưu: VT, P.QLCSGDNCL (TT).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Dương Trí Dũng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.