Open navigation

Công văn 6128/VPCP-ĐMDN ngày 10/08/2023 Kết quả công tác của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tháng 6 và hoạt động trọng tâm tháng 7 năm 2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6128/VPCP-ĐMDN

V/v kết quả công tác của VCCI tháng 6 và hoạt động trọng tâm tháng 7 năm 2023

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Xét báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại công văn số 1184/LĐTM-KHTH ngày 10 tháng 7 năm 2023 về báo cáo kết quả công tác tháng 6 và hoạt động trọng tâm tháng 7 năm 2023 (sao gửi kèm theo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

1. VCCI thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1496/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục phát huy vai trò là đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong các quan hệ trong nước và quốc tế.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu ý kiến của VCCI tại báo cáo số 1184/LĐTM-KHTH ngày 10 tháng 7 năm 2023 nêu trên để xử lý theo thẩm quyền, chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị quyết: số 58/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2023, số 105/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2023 và quy định của pháp luật; tích cực, chủ động triển khai các giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả hỗ trợ, xử lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân trong tháng 8 năm 2023.

4. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc thực hiện; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan nêu trên biết, phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Trung Anh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.