Open navigation

Công văn 6411/VPCP-KTTH ngày 19/08/2023 Hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng kinh tế - xã hội

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6411/VPCP-KTTH

V/v hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng kinh tế - xã hội

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ;
- Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Thành viên các Hội đồng điều phối vùng.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về yêu cầu đối với hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng

a) Nâng cao hiệu quả liên kết, kết nối vùng; đồng thời các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vẫn phải tự lực, tự cường phát triển bằng nội lực, không trông chờ ỷ lại vào Trung ương. Các Hội đồng điều phối vùng có trách nhiệm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính tự lực, tự cường của mỗi địa phương và tạo ra sức mạnh tổng hợp của vùng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

b) Liên kết, hợp tác nội vùng và liên vùng góp phần ổn định và phát triển kinh tế, trong đó tập trung vào ba động lực là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu.

c) Triển khai quyết liệt ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung kết nối hạ tầng chiến lược, kết nối đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, đề xuất cơ chế chính sách ưu đãi phù hợp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng và từng địa phương.

d) Nguồn lực chính cho liên kết, phát triển vùng gồm: ngân sách nhà nước (trung ương, địa phương), hợp tác công tư, FDI, ODA.

đ) Quan tâm thích đáng đến liên kết phát triển hạ tầng xã hội trong đó có hạ tầng văn hóa và du lịch.

e) Đề cao nguyên tắc phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong các hoạt động điều phối, liên kết vùng.

g) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

2. Về một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực của các Hội đồng điều phối vùng - chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan:

- Khẩn trương trình các Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng ban hành Kế hoạch hoạt động những tháng cuối năm 2023 của các Hội đồng.

- Đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương là thành viên các Hội đồng điều phối vùng hoàn thành ngay công tác tổ chức theo nguyên tắc tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, “nói đi đôi với làm”, không hình thức, không thành lập tổ chức hành chính mới mà sử dụng các cơ quan chuyên môn hiện có theo hình thức kiêm nhiệm.

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tập trung hoàn thành cơ bản các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh trong quý III năm 2023.

- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách ưu đãi vùng phù hợp.

- Xác định ngay các dự án có tính chất liên kết, phát triển vùng.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2023 về việc thành lập quỹ đầu tư phát triển hạ tầng.

b) Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương liên quan đề xuất về định hướng liên kết các hoạt động phát triển công nghiệp và thương mại.

c) Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất định hướng và lộ trình chuyển đổi số cũng như việc xây dựng cơ sở dữ liệu cấp vùng và cấp quốc tế; tổ chức các hội thảo khoa học về chuyển đổi số.

d) Bộ Khoa và và Công nghệ đề xuất định hướng liên kết vùng để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức các hội thảo khoa học về chuyển đổi xanh.

đ) Bộ Nội vụ xây dựng cơ chế hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về (i) xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, mẫn cán, hiệu lực, hiệu quả; (ii) phân cấp, phân quyền.

e) Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất cơ chế phối hợp cấp vùng ứng phó với sự cố thiên tai.

g) Bộ Y tế đề xuất cơ chế phối hợp cấp vùng ứng phó với dịch bệnh.

3. Nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2023

a) Đầu quý IV năm 2023 các Hội đồng điều phối vùng tổ chức họp cho ý kiến về các quy hoạch vùng.

b) Đầu tháng 12 năm 2023 các Hội đồng điều phối vùng họp để: (i) kiểm điểm việc thực hiện Kế hoạch công tác nửa cuối năm 2023, (ii) sơ kết một năm thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của ở vùng kinh tế - xã hội, (iii) xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2024 của các Hội đồng điều phối vùng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan và địa phương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ, Cục: QHĐP, TCCV, CN, NN,
KGVX, KSTT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, KTTH (2b) Thg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.