Open navigation

Công văn 779/BTP-HTQTCT ngày 08/03/2023 Thực hiện cấp bản sao điện tử từ sổ gốc theo quy định tại Điều 10 Nghị định 45_2020_NĐ-CP

BỘ TƯ PHÁP
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 779/BTP-HTQTCT

V/v thực hiện cấp bản sao điện tử từ sổ gốc theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2023

 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện một số nội dung liên quan đến việc cấp bản sao điện tử từ sổ gốc như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến quy định về cấp bản sao điện tử theo quy định Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong tiếp nhận và sử dụng bản sao điện tử.

2. Cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cấp, thẩm quyền cấp, thời hạn cấp bản sao điện tử từ sổ gốc được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2, Điều 16, Điều 17 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Quy trình cấp bản sao điện tử từ sổ gốc phải đảm bảo các quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

3. Bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. Việc cấp bản sao điện tử từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ phản ánh về Bộ Tư pháp (Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Mai Lương Khôi (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
 - Lưu: VT, Cục HTQTCT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC Nguyễn Thanh Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.