Open navigation

Công văn 8375/BCT-AM ngày 27/12/2022 Triển khai Đề án Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8375/BCT-AM

V/v triển khai Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết đnh s 1415/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2022. Mục tiêu chính của Đề án nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia mạnh mẽ vào chui sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu, xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phi nước ngoài trên cơ sở phát huy thế mạnh và khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam.

Trong vai trò được Chính phủ giao là đơn vị chủ trì triển khai Đề án, Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, ngành, địa phương:

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai Đề án;

- Cử đầu mối cùng phối hợp với Bộ Công Thương để đảm bảo các hoạt động triển khai chủ trương của Chính phủ được thực hiện đng bộ và thống nhất từ Trung ương đến địa phương;

- Hàng năm, gửi báo cáo kết quả triển khai về Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 11 để Bộ Công Thương tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Đầu mối phối hợp đề nghị gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ) trước ngày 30 tháng 12 năm 2022. Thông tin chi tiết liên hệ chị Cao Phương Lan, điện thoại: 0934555556, email: lancp@moit.gov.vn.

Trân trọng thông báo và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
 - Sở Công Thương các t
nh/ thành phố trực thuộc
Trung ương;
 - TTXTTM các t
nh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội các ngành hàng;
 - Lưu: VT, AM

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đỗ Thắng Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.