Open navigation

Công văn 3818/TCHQ-TXNK ngày 21/07/2023 Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng khuôn cám nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3818/TCHQ-TXNK

V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại cơ khí Hoàng Anh.
(Thôn Như Quỳnh, Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên)

Tng cục Hải quan nhận được công văn s 01CV-HQ/HA ngày 14/07/2023 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại cơ khí Hoàng Anh đề nghị giải đáp vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng khuôn cám nhập khẩu. Về vấn đề này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Luật s 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì “máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính thì: “Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tnh, thành phố xác nhận các máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được hưng dn tại khon 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, điểl công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và điểm l công văn này theo nguyên tắc: Máy, thiết bị và linh kiện đồng bộ đ lắp ráp thành máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và không th s dụng cho mục đích khác là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sn xut nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật s 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sa đi, bổ sung một số điều của các Luật thuế.

Căn cứ quy định tại các văn bản nêu trên, trường hợp mặt hàng nhập khẩu của công ty chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, điểm l công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và điểm l công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính, để xác định mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố có văn bản xác nhn là máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo nguyên tắc “chỉ sử dụng trong nông nghiệp, không thể sử dụng cho mục đích khác” và tại văn bản xác nhận có xác định cụ thể cấu tạo kỹ thuật của mặt hàng (model, thông số kỹ thuật, chức năng chi tiết).

Tổng cục Hải quan trả lời đ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại cơ khí Hoàng Anh được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt (để b/cáo);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK


 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.