Open navigation

Công văn 5189/TCHQ-TXNK ngày 02/12/2022 Phân loại mặt hàng vè che mưa dùng cho ô tô”

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5189/TCHQ-TXNK

V/v: Phân loại mặt hàng “vè che mưa dùng cho ô tô”

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2119/HQLS-TXNK ngày 19/8/2022 báo cáo vướng mắc về phân loại mặt hàng “vè nhựa che nước mưa dùng cho xe ô tô” (n tiếng anh là "window visor hoặc wind deflector...), về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tng tư số 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC;

Căn cứ nội dung nhóm 39.26 “Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 29.01 đến 39.14.” (Other articles of plastics and articles of other materials of headings 39.01 to 39.14);

Căn cứ nội dung nhóm 87.08 "-Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05” (- Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05);

Tham khảo chú giải chi tiết HS nhóm 87.08 của Tổ chức Hải quan thế giới:

"Nhóm này bao gồm toàn bộ các phụ tùng và bộ phận phụ trợ của xe cơ giới từ nhóm 87.01 đến 87.05, với điều kiện là chúng phải đáp ứng cả hai điều kiện sau đây:

(i) Chúng phải được xác định là bộ phận phù hợp để sử dụng duy nhất và chủ yếu cho các loại phương tiện trên.

và (ii) Chúng phải không bị loại trừ theo các qui định của các Chú giải cho Phần XVII (xem phần Chú giải tổng quát tương ứng).

Các phụ tùng và bộ phận phụ trợ thuộc nhóm này gồm (Parts and accessories of this heading include):

(B) Các bộ phận của thân xe và phụ kiện của chúng, ví dụ các tấm lót sàn xe, thành xe, tấm chắn trước hoặc sau, khoang hành lý, v.v ...; các tấm che nắng; ... (Parts of bodies and associated accessoriesfor example, floor boards, sides, front or rear panels, luggage compartments, etc...; visors;...) ”

Tham khảo ý kiến phân loại của Hải quan Mỹ số tham chiếu NY 848589;

Mặt hàng “Vè nhựa che nước mưa dán viền cánh cửa xe ô tô 4-7 chỗ, được làm hoàn toàn bằng nhựa, dạng thanh đã định hình kích thước phù hợp cho các loại xe ô tô chở người từ 4-7 cho ngồi, có tác dụng ngăn một phần nước mưa chảy vào phía trong khoang xe đồng thời làm tăng vẻ đẹp xe, được dán lên trên phần trên phía bên ngoài của cánh cửa xe bằng keo dán” (tên tiếng anh là window visor” hoặc wind deflector...) được xác định là phụ kiện (accessories) của xe nên phù hợp thuộc nhóm 87.08, mà số 8708.29.95 ----- Loại khác ”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
 - Lưu: 
VT, TXNK-PL (Hồng-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.