Open navigation

Công văn 584/XNK-NS ngày 21/07/2023 Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 584/XNL-NS

V/v lệnh cấm xuất khẩu gạo của n Độ

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ đã ra thông báo s 20/2023 về việc cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng thường (phi Basmati), quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc n Độ ban hành chính sách hạn chế hoạt động xuất khẩu gạo sẽ tác động đến thị trường thương mại gạo toàn cầu. Đ góp phần tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa; bình n giá thóc, gạo trong nước, đảm bảo an ninh lương thực, Cục Xuất nhập khu - Bộ Công Thương đề nghị quý Thương nhân thực hiện một số nội dung như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo về việc thu mua thóc, gạo hàng hóa nhằm đảm bảo cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa; duy trì mức dự trữ lưu thông theo quy định, góp phần bình ổn giá thóc, gạo tại thị trường trong nước và đảm bảo an ninh lương thực.

2. Chủ động theo dõi sát tình hình thị trường, tổ chức phương án sản xuất, xuất khẩu phù hợp, đảm bảo xuất khẩu có hiệu quả.

3. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về lượng thóc, gạo tồn kho, tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP, gửi về Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

4. Chủ động trao đi với Hiệp hội Lương thực Việt Nam, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình cung ứng, lưu thông thóc, gạo trên thị hường trong nước và quốc tế để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Thương nhân./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
 - TTr. Nguy
n Sinh Nhật Tân (để b/c);
 - SCT các địa phương có thương nhân kinh doanh xu
t khẩu gạo trên địa bàn (để p/h);
- Các đơn vị: VP, AP, AM (để p/h);
- Cục CL, CB & PTTT (Bộ NN&PTNT) (để p/h);
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam (để p/h);
 - Lưu: VT, NS, huyenngt.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Trần Quốc Toản

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.