Open navigation

Công văn 1949/TCT-CS ngày 22/05/2023 Chính sách tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1949/TCT-CS

V/v chính sách tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được Tờ trình số 01/TTr-CTTPHCM ngày 03/01/2023 của Cục Thuế TP HCM về việc miễn tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa của Bệnh viện Phương Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 14, điểm b, c khoản 3 Điều 21 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ điểm b khoản 2 mục II Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Căn cứ Điều 2, khoản 1 Điều 6, khoản 1, khoản 3, khoản 9 Điều 18 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (có hiệu lực thi hành từ ngày 24/06/2008);

- Căn cứ mục II Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

1. Liên quan đến miễn tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa của Công ty TNHH Bệnh viện Phương Nam, theo đề nghị của Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh tại công văn số 5685/STC-BVG ngày 26/6/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 17923/BTC-QLCS ngày 24/12/2013 hướng dẫn việc miễn tiền sử dụng đất của Công ty TNHH Bệnh viện Phương Nam gửi Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh.

2. Việc xử lý miễn tiền thuê đất đối với dự án của Bệnh viện Phương Nam của Công ty TNHH Bệnh viện Phương Nam phải căn cứ hồ sơ cụ thể và chính sách pháp luật về đất đai, chính sách về ưu đãi tiền thuê đất đối với lĩnh vực xã hội hóa tại các thời điểm giao đất, cho thuê đất. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh trên cơ sở hồ sơ cụ thể, rà soát, làm rõ các thông tin có liên quan để thực hiện xem xét, giải quyết miễn tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Bệnh viện Phương Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, Cục QLCS (BTC);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG


 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.