Open navigation

Công văn 2289/TCT-CS ngày 08/06/2023 Vướng mắc khi giải quyết miễn tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2289/TCT-CS

V/v vướng mắc khi giải quyết miễn tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 104/CTQTR-NVDTPC ngày 13/02/2023 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đề nghị hướng dẫn khi giải quyết miễn tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT ngày 24/09/2012 của Bộ Giao thông vận tải;

- Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 2, điểm h khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Căn cứ các quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, trường hợp đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng theo quy định của pháp luật về vận tải giao thông đường bộ thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hằng năm hoặc một lần thì được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo hướng dẫn tại điểm h khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai, Sở GTVT...) rà soát lại quá trình giao đất, cho thuê đất; mục đích sử dụng đất, xác định cụ thể diện tích đất phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng của Trung tâm Quản lý Bến xe khách Quảng Trị làm căn cứ để giải quyết tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật và trách nhiệm được giao.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ CST, Cục QLCS, Vụ PC (BTC);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.