Open navigation

Công văn 5286/BYT-BH ngày 21/08/2023 Xác định phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế của thuốc

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5286/BYT-BH

V/v xác định phạm vi thanh toán BHYT của thuốc

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2023

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được Công văn số 1960/BHXH-CSYT ngày 28/6/2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị hướng dẫn xác định phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đối với thuốc Pegaspargase (Pegylated L- Asparaginase). Về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Thuốc L-asparaginase có trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT (Có STT 373 trong Phụ lục I) và được quy định điều kiện, tỷ lệ thanh toán BHYT như sau: Quỹ BHYT thanh toán 50% đối với dạng L-asparaginase erwinia; thanh toán 100% đối với các dạng khác.

Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 20/2022/TT-BYT quy định: “Các dạng đồng phân hóa học khác hoặc các dạng muối khác của hoạt chất (kể cả dạng đơn thành phần và dạng phối hợp đa thành phần, trừ vitamin và khoáng chất) có trong Danh mục thuốc quy định tại Phụ lục I được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán nếu có cùng chỉ định với dạng hóa học hay thuốc ghi trong Danh mục thuốc”. Tuy nhiên, thuốc Pegaspargase (Pegylated L-Asparaginase) là dẫn chất của L- Asparaginase kết hợp (gắn thêm) với Polyethylene glycol, không phải đồng phân hoá học khác hoặc là các dạng muối khác của L-Asparaginase. Do đó, thuốc Pegaspargase (Pegylated L-Asparaginase) không được áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 20/2022/TT-BYT. Như vậy, Pegaspargase (Pegylated L-Asparaginase) không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế, kính chuyển BHXH Việt Nam để nghiên cứu, thực hiện đúng quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Văn Thuấn (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Hiệp hội BV tư nhân;
- Các Vụ/Cục: PC, KCB, Dược.
 - Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
 Trần Thị Trang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.