Open navigation

Công văn 3807/TCHQ-GSQL ngày 20/07/2023 Vướng mắc trong hoạt động của Dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3807/TCHQ-GSQL

V/v vướng mắc trong hoạt động của Dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5074/UBND-KT6 ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị giải quyết khó khăn vướng mắc trong hoạt động của Dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc. Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị cơ quan hải quan tạo điều kiện cho Tập đoàn Dell và một số khách hàng dự kiến trong tương lai được thực hiện việc đóng ghép hàng hóa vào chung container từ nhiều chủ hàng khác nhau tại kho ngoại quan của Công ty Cổ phần T&Y Superport Vĩnh Phúc. Về nội dung này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 63 Luật Hải quan; căn cứ quy định tại Điều 83 và Điều 87 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ thì việc đóng ghép hàng hóa vào container từ nhiều chủ hàng khác nhau trong kho ngoại quan được thực hiện dưới sự giám sát quản lý của cơ quan hải quan. Do đó, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc - đơn vị quản lý kho ngoại quan của Công ty CP T&Y Superport Vĩnh Phúc căn cứ quy định tại Điều 52, Điều 52a, Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện thủ tục đối với hàng hóa đưa vào, ra đưa ra kho ngoại quan và giám sát việc đóng ghép hàng hóa trong kho ngoại quan để xuất khẩu.

Đối với trường hợp hàng hóa không có hợp đồng gửi kho ngoại quan, không có tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan thì việc đóng ghép hàng hóa vào container từ nhiều chủ hàng khác nhau được thực hiện tại địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) theo đúng quy định pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc (thay trả lời cv
5074/UBND-KT6 ngày 30/6/2023);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
 - Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Thọ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.